AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Privat og offentlig skifte av dødsbo

Dette spørsmålet stiller mange arvinger seg i løpet av livet. Når en person dør, er noe av det første du som boets arving må ta stilling til om boet skal skiftes. Dersom svaret på dette spørsmålet er «ja», må skifteform velges. Privat skifte betyr at skiftet gjennomføres av arvingene selv eller med hjelp av en fullmektig, for eksempel en advokat. Offentlig skifte innebærer at tingretten gjennomfører skiftet ved oppnevningen av en bostyrer. Våre advokater rådgir deg i valget av skifteform og med forvaltning av dødsboet.

Dødsboskifte – hva er det?

Et skifte av dødsboet innebærer at avdødes eiendeler og formue skal fordeles, etter at gjeld og forpliktelser er gjort opp. Vi sier at det skjer et arveoppgjør. Alternativet til et dødsboskifte, er at lengstlevende ektefelle eller samboer blir sittende i uskiftet bo. Ved uskifte utsetter gjenlevende ektefelle eller samboer oppgjøret og fordelingen av dødsboet.

Når arvingene har bestemt seg for at boet skal skiftes, er neste spørsmål hvilken skifteform som skal velges – privat eller offentlig.

Les mer om: uskiftet bo

Privat skifte

Det store flertallet av dødsbo skiftes privat. Et privat skifte innebærer at arvingene selv eller ved fullmektig utfører arbeidet med fordelingen av avdødes eiendeler. Fristen for å melde fra til retten om privat skifte er 60 dager etter dødsfallet.

For at boet skal kunne bli skiftet privat, må minst én myndig arving påta seg ansvaret for avdødes forpliktelser. Hvis flere arvinger påtar seg gjeldsansvaret, hefter dere fullt og solidarisk ovenfor kreditorene. Arvingene overtar ubegrenset ansvar for avdødes gjeld, også ukjente gjeldsposter.

Dødsbo med lite eller ingen verdi

I enkelte dødsbo er det ingen eller få midler til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket. For disse tilfellene kan retten gi personen som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått avdøde nær, fullmakt til å disponere over avdødes eiendeler. Personen som får fullmakt er ansvarlig for at den avdødes og boets forpliktelser blir dekket innenfor rammen av de eiendeler som er overlatt til ham eller henne.

Offentlig skifte

Offentlig skifte betyr at tingretten gjennomfører arveoppgjøret. Dette gjøres ved at tingretten oppnevner en bostyrer som skal forvalte boets midler på rettens vegne. Bostyrer får fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret. Til forskjell fra privat skifte, er det altså bostyrer, og ikke arvingene, som forvalter boet. Kostnader i forbindelse med bobehandlingen blir dekket av dødsboet.

Offentlig skifte kan kreves av en av boets arvinger uten nærmere begrunnelse. Det er altså ikke krav om at alle arvingene skal være enige. Retten til å kreve offentlig skifte bortfaller som hovedregel tre år etter arvelaters død. Taler sterke grunner for det, kan tingretten allikevel bestemme at offentlig skifte skal åpnes etter at fristen har gått ut.

 

Husk å utstede proklama

Ved vurdering av om du skal ta over boet til privat skifte, er det innledningsvis viktig å få en oversikt over boets gjeld.

For å være sikker på at det ikke finnes ukjente gjeldsposter, anbefaler vi at det utstedes proklama. Proklama betyr en offentlig oppfordring til avdødes kreditorer om å melde sine krav innen en frist på seks uker. Blir ikke kravene meldt innen fristen, vil kravene gå tapt. Unntatt fra seksukers-kravet er kjente krav, herunder pante- og skattekrav. Disse kravene vil som hovedregel ikke tapes selv om de meldes etter utløpet av fristen.

Proklama utstedes av tingretten før det er avgjort om boet skal overtas til privat skifte eller skiftes offentlig.  Hvis boet har blitt overtatt til privat skifte må proklama utstedes av arvingene selv eller ved den/deres fullmektig.

Skal jeg begjære offentlig skifte?

Om du som arving skal velge privat eller offentlig skifte, avhenger i stor grad av boets omstendigheter.

Hvis dødsboet består av mer gjeld enn formue, bør offentlig skifte begjæres. Du som arving vil da unngå å overta ansvaret for avdødes gjeld. Er boet enkelt og oversiktlig med begrensede eiendeler eller få arvinger, vil privat skifte være hensiktsmessig. Dette fordi det som hovedregel er den rimeligste og mest effektive skifteformen. Som boets arving sitter du da selv med ansvaret for gjennomføringen og fordelingen av arveoppgjøret.

Etterlater avdøde seg mange arvinger eller er det høyt konfliktnivå blant dere som er arvinger, kan det være hensiktsmessig å kreve offentlig skifte. Det samme gjelder om boet er komplekst. Bostyrer vil ha alle de nødvendige fullmakter til å gjennomføre boarbeidet på en effektiv måte og sørge for at arveoppgjøret skjer i tråd med arvelovens regler. Det kan også være konfliktdempende med en nøytral tredjepart, som bostyrer.

Et alternativ til offentlig skifte er at arvingene overtar skiftet privat, men engasjerer en felles advokat som kan bistå i skifteoppgjøret. Advokatene i AVCO har lang erfaring med å bistå arvinger i private skifter. Dette kan være et rimeligere alternativ til offentlig skifte, samtidig som dere overlater forvaltningen av boet til en advokat med spisskompetanse på området.

Går det an å bytte fra privat til offentlig skifte?

Dette spørsmålet får vi ofte, og svaret er som hovedregel «ja». Offentlig skifte kan kreves helt frem til det private skiftet er avsluttet. Det betyr at skulle dere som arvinger har påbegynt et privat skifte, men det er vanskelig å komme til enighet om fordeling av arven og/eller utfordringer knyttet til samarbeidet, kan en av dere kreve offentlig skifte.

Advokat og partner Gitte Marie Lundh Bjurling er oppnevnt som offentlig bostyrer av Oslo tingrett. Gitte og hennes kolleger har inngående kunnskap og lang erfaring med gjennomføring av arveoppgjør, representasjon av klienter og løpende arverettslig rådgivning. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig