AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Generasjonsskifte

Et generasjonsskifte innebærer overdragelse av store verdier, enten det er virksomhet, fast eiendom eller andre kapitalobjekter. Generasjonsskifter krever nøye planlegging og vil kunne reise flere spørsmål innen arv, fast eiendom, skatt, selskapsrett og verdsettelse. Advokatene i AVCO besitter inngående kunnskap på feltet og kan bistå deg med praktiske råd og veiledning på alle steg i prosessen.

Arveavgift og skatt

Vurdering av de skatterettslige sidene ved et generasjonsskifte er sentralt. Selv om det per i dag ikke er arveavgift eller arveskatt, kan overføring av eiendom, aksjer eller andre eiendeler reise en rekke skatterettslige spørsmål.

I norsk rett gjelder kontinuitetsprinsippet ved generasjonsskifter. Dette innebærer at mottaker av arv/gave overtar giverens/arvelaterens inngangsverdier og skatteposisjoner. Det er likevel unntak fra dette. Unntak fra kontinuitetsprinsippet innebærer at inngangsverdien for slike eiendommer skal settes til markedsverdi på ervervstidspunktet. Dette fører til at verdistigning i arvelater eller givers eiertid blir fritatt for gevinstbeskatning.

Generasjonsskifte kan gjennomføres på mange måter. Når det gjelder overføring av familiebedriften, er det særlig aktuelt å tenke på innføring av aksjeklasser og en god aksjonæravtale. Ofte er det hensiktsmessig med en selskapsrettslig omstrukturering i forbindelse med overgangen fra en generasjon til en annen.

Les mer om: arveavgift

Les mer om: ny arvelov

Fremtidsfullmakt og testament

Dersom det inntreffer hendelser som gjør at arvelater blir syk eller faller fra før generasjonsskiftet er gjennomført, kan det å ha satt opp testament og fremtidsfullmakt være hensiktsmessig.

Dersom umyndige arver familiebedriften, vil det være hensiktsmessig å ha regulert hvem som skal kunne forvalte barnets aksjer eller formue frem til barnet er 18 år. Det kan også inntas bestemmelser om forvaltning av arv for myndige arvinger. Dette kan inntas i et testament.

Salg utenom familie

Dersom virksomheten skal selges til en ekstern aktør, bør det før salget gjennomføres en selskapsgjennomgang (due diligence). Her er gjennomgang av selskapets vedtekter, aksjonæravtaler, kontrakter med tredjeparter og låneavtaler viktige sjekkpunkter. Det er ikke ønskelig at partene i etterkant skal få ubehagelige overraskelser. Dette unngås ved gjennomføringen av en grundig selskapsgjennomgang.

Eierskiftet av fast eiendom

Tinglysning og søknad om konsesjon

Når eiendom overdras, må skjøte på eiendommen tinglyses på nye eiere. I den forbindelse er det viktig å kontakte kommunen for å sjekke om du trenger å søke om konsesjon. Konsesjon er en tillatelse fra kommunen som er nødvendig for å overta eiendommen. Konsesjonsplikten gjelder i utgangspunktet både hus, landbrukseiendom, ubebygde tomter og andre arealer.

For de tilfellene det ikke er knyttet konsesjon til eiendommen, må du som utgangspunkt sende egenerklæring om konsesjonsfrihet. Unntak gjelder for blant annet leiligheter og bebygd eiendom under to mål. Unntak gjelder også i all hovedsak der man overtar eiendom fra nær slekt.

Må jeg betale dokumentavgift?

Har du krav på arv etter de alminnelige reglene i arveloven, får du helt eller delvis fritak for dokumentavgift på overføring av eiendom. Fritaket for dokumentavgift gjelder kun den ideelle andelen som du som arving har krav på etter arvelovens bestemmelser.

Fast eiendom som blir overført mellom ektefeller, er fritatt for dokumentavgift. Dette gjelder også dersom eiendomsoverføringen skjer som følge av dødsfall. Dør en samboer, kan deres felles bosted overføres til gjenlevende samboer uten dokumentavgift. Kravet er at paret hadde felles folkeregistrert adresse på tidspunktet for dødsfallet.

Fordeling av eiendommer

Er det enighet blant arvingene at du, som én av flere arvinger, skal overta hele eiendommen, må dere fylle ut og tinglyse et skjøte for å overføre de øvrige arvingenes andelene til deg. Det må fylles ut ett skjøte for hver eiendom.

Forholdet til arvinger og verdifastsettelse

Hva er hytten verdt? Og hva skjer hvis verdien på aksjene går opp, mens boligverdien går ned? Spørsmål om verdsettelse er et sentralt punkt ved generasjonsskifter. Det kan også være andre elementer som spiller inn, som sterke følelser knyttet til en bestemt eiendom.

I noen tilfeller skal arvingene likebehandles, mens det for andre tilfeller skal skje en forfordeling av arvingene. Spørsmål knyttet til hva og hvor mye den enkelte arvingen skal arve og hvilke verdier som skal legges til grunn, er sentrale ting som må tas opp og vurderes.

Mer enn bare juss

Et generasjonsskifte reiser, i tillegg til de rent rettslige spørsmålene, også mange praktiske og følelsesmessige problemstillinger. Generasjonen som ønsker å trekke seg tilbake, vil gjerne at både formuen og familiebåndet skal være intakt etter at alle eller nær alle eiendeler har blitt overdratt til den neste generasjonen. Å finne gode løsninger, som kan kombinere de hensyn som til enhver tid gjør seg gjeldende, er derfor viktig. AVCOs advokater innehar både den faglige kompetansen og de menneskelige kvalitetene som kreves ved større eller mindre generasjonsskifter.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

 

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig