AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Kan jeg få dekket advokatbistand?

I en del saker vil man kunne få dekket sine kostnader ved advokatbistand. I straffesaker gjøres dette ved at den aktuelle advokat får en oppnevnelse fra det offentlige. Dette gjelder både ved behov for bistandsadvokat og forsvarer. Om det er aktuelt i din sak kan en av våre advokater eller fullmektiger være behjelpelige med å avklare. I sivile saker finnes det flere ordninger hvor du kan få dekket dine kostnader til advokatbistand:

Av B. T. B

Rettshjelpsforsikring

Mange har forsikringer hvor rettshjelp er inkludert for en rekke type saker. I en boligforsikring vil ofte rettshjelp i tvister om boligen være dekket av forsikringsselskapet. Mange har også forsikringer gjennom organisasjoner, slik som LO, som dekker rettshjelp i visse saker. Når du henvender deg til en advokat har denne plikt til å bistå med å undersøke om du har rett på dekning av advokatbistand i den aktuelle saken, samt rette en henvendelse om dekning til det aktuelle forsikringsselskap.

Fri rettshjelp

Det offentlige har en egen ordning hvor de dekker advokatbistand i enkelte sakstyper. Dette kalles fri rettshjelp. Formålet er å yte bistand til de som ikke selv har økonomisk evne til å dekke utgifter til juridisk bistand. Utgangspunktet er å dekke advokatbistand i saker av stor personlig og velferdsmessig betydning for den enketelt.

Fri rettshjelp kan gis som fritt rettsråd, som er bistand som gis før saken eventuelt bringes inn for retten, eller fri sakførsel. Fri sakførsel gis der det er startet rettslig prosess.

Under fri rettshjelpsordningen skilles det mellom saker hvor det uansett gis rettshjelp og saker hvor det gis «behovsprøvd rettshjelp».

Eksempler hvor det uansett gis rettshjelp er saker hvor fornærmede ønsker advokatbistand for å vurdere anmeldelse i saker om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Andre eksempler er ved sak om erstatning etter uberettiget straffeforfølgning, og sak om erstatning mot en voldsutøver.

Ved «behovsprøvd rettshjelp» dekkes advokatbistand dersom din inntekt og formue er under visse grenser fastsatt av staten. P.t er inntektsgrensen kr. 246 000 for enslige og kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen for begge er kr. 100 000. Det finnes muligheter for å søke dispensasjon fra disse grensene, særlig hvis formuen er bundet opp i bolig.

Eksempler på saker hvor det gis fri rettshjelp hvis inntektsgrensen- og formuesgrensen ikke er overskredet er oppgjør etter samlivsbrudd og barnefordelingssaker.

Det er for saker som ikke eksplisitt er nevnt under fri rettshjelpsordningen mulig å søke fri rettshjelp på særskilt grunnlag. Dette kan våre advokater og fullmektiger være behjelpelige med.

Forvaltningsloven § 36

Dersom man benytter seg av advokatbistand for å få endret et vedtak gjort av forvaltningen kan man ved gjennomslag kreve utgiftene til advokat dekket av det organ som har truffet avgjørelsen jf. § 36. Her vil imidlertid spørsmålet om bistanden blir dekket først kunne avgjøres etter at arbeidet har blitt utført.

No results found.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no