AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Inngrep i ektefellens arverett

Det er arveloven som bestemmer hvordan din arv skal fordeles ved død, og som hovedregel skal arven gå til ektefelle, barn eller barnebarn.

Gjennom et testament er det mulig å bestemme at arvereglene skal fravikes, men det må skje innenfor lovens begrensninger. Et testament er et dokument som fastsetter hva som skal skje med dine eiendeler etter din død. Dersom kravene i arveloven ikke er fulgt ved opprettelsen av testamentet, kan testamentet bli erklært helt eller delvis ugyldig ved et arveoppgjør.

Noen ønsker at all arv skal tilfalle deres barn eller barnebarn, og ønsker derfor å opprette et testament for å begrense arveretten til ektefellen. Det oppstår da spørsmål om arvelater har slik råderett over ektefellens arv, og hvordan arvelater i så tilfelle kan begrense arveretten til ektefellen.

Lovens begrensninger: ektefellens minstearv

Dersom arvelater har barn, har ektefellen etter arveloven rett til 1/4 av arven og uansett rett til minstearv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Dette utgjør en minstearv på kr. 445 908 med utgangspunkt i gjeldende grunnbeløp per 1. mai 2022.

Om arvelateren ikke etterlater seg barn, har ektefellen rett til 1/2 av arven, og uansett minstearv på seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Per 1. mai 2022 utgjør da minstearven kr. 668 862.

Ovennevnte omtales som ektefellens minstearv, og minstearven er i utgangspunktet beskyttet mot arvelaterens eventuelle testamenteringer.

Inngrep i ektefellens arverett ved testament

Ektefellens rett til arv kan begrenses ved testament, men kun hvis ektefellen har fått kunnskap om testamentet før arvelaterens død, jfr. arveloven § 10.

Kunnskapskravet innebærer ikke at ektefellen fysisk har sett testamentet. Det er tilstrekkelig at ektefellen har kunnskap om at det foreligger et testament, og at testamentet innskrenker arverettighetene.

Arveloven stenger imidlertid for at arvelater ved testament kan frata ektefellen minstearven, dvs. et beløp tilsvarende seks eller fire ganger folketrygdens grunnbeløp. En bestemmelse i testament som griper inn i ektefellens minstearv vil derfor kjennes ugyldig, selv om ektefellen hadde kunnskap om testamentet.

Andre muligheter

Det finnes likevel noen måter å unngå at ektefellen mottar arvelovens minstearv, men dette krever medvirkning fra ektefellens side. En mulighet er at ektefellen frastår fra å bestride testamentet til arvelateren ved et arveoppgjør.

En annen mulighet er at ektefellen gir helt eller delvis avkall på fremtidig eller falt arv, jfr. arveloven § 74. Etter arveloven vil da arven fordeles som om ektefellen var død før arvelateren.

Dersom arvelater ønsker å sikre seg at ektefellen frasier seg arven, bør det inngås en skriftlig avtale mellom ektefellene. Det anbefales at avtalen bevitnes, selv om dette ikke er et krav for at arvefrafallet skal være gyldig. En slik avtale bør også vedlegges og gjerne vises til i testamentet.

Våre advokater har svært bred erfaring innen området, og bistår dere gjerne gjennom hele prosessen. Vi kan bistå med opprettelse av testament. Vi sørger for at testamentet blir akkurat slik du ønsker det, i tråd med alle krav som følger av loven.

Ta gjerne kontakt med oss via kontaktskjemaet under.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig