AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Økonomisk familierett

Den økonomiske familieretten regulerer det økonomiske forholdet mellom parter som har inngått ekteskap eller samboerskap. For ektefeller er det ekteskapsloven og til dels sameieloven som regulerer forholdet. For samboere er det ingen egen lov, men sameieloven og lov om husstandsfellesskap gir likevel flere regler.

For både ektefeller og samboere kan det økonomiske forholdet mellom partene reguleres i avtaler. For ektefeller må slike avtaler gjøres i ektepakts form. Det er ingen formkrav ved slik avtale for samboere, men avtalene bør gjøres skriftlig. Slike avtaler kalles ofte samboeravtaler.

I den økonomiske familieretten er det flere forhold som reguleres. Det vesentlige er imidlertid hvem som eier hva (eierforhold) og hvordan formue og eiendeler skal fordeles ved en skilsmisse/separasjon eller samlivsbrudd.

Det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller reguleres av ekteskapsloven. Her er det både gitt regler om eierskap, fordeling av formue ved separasjon/skilsmisse, og en rekke andre forhold som detaljregulerer dette.

For samboere finnes det ingen lov som regulerer disse spørsmål. For samboere er utgangspunktet at samboerne tar med seg ut formue de hadde ved inngåelse av samboerskapet og de verdier som er ervervet i løpet av samlivet av den enkelte. Dette er basert på alminnelige formuerettslige regler som er ulovfestet rett.

AVCO har flere advokater med økonomisk familierett som spesialfelt.

Vi kan bistå med:

  • Bistand ved skilsmisser/separasjon og samlivsbrudd [Lenke]
  • Ektepakt
  • Samboeravtale
  • Fremtidsfullmakt

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Ekteskapsloven inneholder en rekke regler og prinsipper for oppgjøret i forbindelse med separasjon og skilsmisse. Dette er kompliserte regler som først ofte blir kjent for partene når separasjonen eller skilsmissen er et faktum.

En fremtidsfullmakt er en fullmakt om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Personer som bor sammen i et ekteskapslignende forhold, men som ikke er gift, omtales ofte som samboere. Samboerskapet innebærer som hovedregel ingen endring i samboernes økonomiske status under og etter samboerskapet.

Avtaler om formuesordningen mellom ektefeller, må gjøres i ektepakts form. Formen innebærer at avtale skal nedtegnes skriftlig og signeres av ektefellene med vitner. Også gaver mellom ektefeller må som utgangspunkt gjøres i ektepakts form for å være gyldige.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no