AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en fullmakt om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Fullmakten gis for å ha virkning i fremtiden og er et alternativ til vergemål. Med en fremtidsfullmakt kan man nærmere regulere hvem som skal være fullmektig og hva fullmektigen skal ha rett til. Ved alminnelig vergemål oppnevnes det i stedet en verge som må følge vergemålsloven fullt ut. Her er det nærmere begrensninger for hva som kan gjøres.

Formkrav

Fremtidsfullmakten må inngås skriftlig og skal signeres. Den skal også undertegnes av to vitner som fullmaktsgiveren har godtatt, som er over 18 år, og som må forstå betydningen av å undertegne. Vitnene kan ikke være i nær slekt med fullmaktsgiveren. Fullmaktsgivers må enten signere fullmakten i vitnenes nærvær eller vedkjenne seg sin signatur overfor vitnene.

Innhold

Det er opp til fullmaktsgiver hva fullmakten skal gjelde. Den kan både gjelde økonomiske forhold, som f.eks. fullmakt til å betale regninger, selge eller overdra eiendom, gi forskudd på arv, eller inngå andre økonomiske avtaler. Den kan også gjelde personlige forhold – som f.eks. bestilling av legetimer eller søke sykehjemsplass. Det er likevel begrensninger for særlig personlige forhold – fullmektigen kan ikke inngå ekteskap eller søke om separasjon/skilsmisse, stemme ved valg, samtykke til organdonasjon, opprette testament eller andre særlig personlige forhold.

Stadfestelse

Etter vergemålsloven kan Statsforvalteren stadfeste fremtidsfullmaktens ikrafttredelse. Det er imidlertid ikke et vilkår for at en fremtidsfullmakt skal være gyldig, med mindre det er bestemt. Enkelte instanser stiller likevel krav til stadfestelse før de vil akseptere bruken av fremtidsfullmakten. Dette gjelder særlig kartverket og de fleste banker.

Vi anbefaler at man får bistand av advokat ved utarbeidelse av fremtidsfullmakter. Det er viktig at fullmakten er klar, slik at det ikke oppstår tvil om hva fullmaktsgiver har ment. Videre er det viktig å nærmere spesifisere enkelte forhold.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

 

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig