AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Selgers rettigheter ved salg av bruktbil

Selger du en bruktbil som etter kjøpet viser seg å ha mangler, vil du som selger ha visse rettigheter dersom kjøper fremmer mangelskrav mot deg. Forsikringen din vil ofte dekke størsteparten av advokatutgiftene dine i saker som omhandler mangel ved kjøp og salg av bil. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om hvilke rettigheter du har ved salg av bruktbil. Vi hjelper deg også med å avklare forsikringsdekning direkte med ditt selskap.

Det er flere forhold som må vurderes for å avklare hvilke rettigheter du har som selger av bruktbil. Har du kjøpt bruktbil med mangler? Se vår artikkel om kjøpers rettigheter

Det første som må avklares i en mangelsak er om det faktisk foreligger mangel ved bruktbilen. For å avgjøre om det foreligger mangel må det foretas en vurdering av om bilen er i overensstemmelse med det som er avtalt om bilen mellom selger og kjøper. Dette vil som regel fremgå av kjøpekontrakt eller bilannonsen. 

Foreligger det ikke mangel, vil heller ikke kjøper ha anledning til å rette krav mot deg. Men dersom det foreligger mangel, må det foretas en vurdering av den aktuelle mangel.

Har du som selger tatt et «som det er» forbehold, hvilket innebærer at selger fraskriver seg ansvaret for skjulte mangler, vil du ha et noe sterkere vern. Terskelen for at mangel skal foreligge er høyre ved et slikt forbehold, og for at mangel skal foreligge må bilen være i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesum og forholdene ellers.

Det vil også kunne foreligge mangel om du har tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger om bilen. Det vil dermed foreligge mangel om bilen ikke svarer til kjøperens opplysninger, og opplysningene antas å ha innvirket på bilkjøpet. Det vil også være en mangel ved bilen dersom selger har unnlatt å opplyse om vesentlige forhold som kjøper hadde grunn til å regne med å få.

Dette er ofte tilfelle ved salg av bruktbil, så vær forsiktig med hvilke opplysninger du oppgir. I tillegg burde du også opplyse om mangler eller avvik som du kjenner til for å unngå at kjøper senere fremmer krav mot deg.

Selv om det foreligger en mangel ved bruktbilen har du som selger rett til å kreve at kjøper fremmer eventuelle mangelskrav innen reklamasjonsfristen. Dersom kjøper reklamerer utenfor fristen, har du som selger rett til å avvise kravet.

For å ha rett til å benytte seg av misligholdsbeføyelser mot selger må kjøper gi en nøytral reklamasjon innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget. Fristen vil som regel være omkring 2 uker. I tillegg til den nøytrale reklamasjonen må kjøper også ved enkelte mangelsbeføyelser angi en spesifisert reklamasjon, hvor det må informeres om hvilket spesifikt krav som påberopes. Om kjøper ikke overholder reklamasjonsfristene, vil retten til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldene kunne falle bort. 

I tillegg til de relative reklamasjonsfristene gjelder det også en absolutt reklamasjonsfrist ved salg av bruktbil. Den absolutte reklamasjonsfristen er etter kjøpsloven to år fra overtakelse av bilen. Fristen er til for å sikre selger en rett til å si seg ferdig med kjøpet etter en viss tid.

Selgers rettigheter videre vil avhenge av hvilke misligholdsbeføyelser kjøper gjør gjeldende.

Uansett hvilket krav som fremmes vil selger ha rett til å foreta retting. Kjøperen kan ikke motsette seg tilbud om retting fra selger, med mindre rettingen medfører vesentlig ulempe eller ikke kan gjøres innen rimelig tid for kjøperen. Dette innebærer at selger har rett til å ta bilen tilbake og forsøke å rette bilen tilbake til den stand den var i på kontraktstidspunktet. 

Dersom mangelen ikke kan rettes, vil kjøper kunne kreve en økonomisk kompensasjon fra selger ved å få prisavslag. Beføyelsen kan ikke fremmes dersom selger har fått anledning til å rette mangelen.

Det er også mulig for kjøper å fremme krav om heving, hvilket skal mye til for, og om erstatning. Erstatning kan kreves i tillegg til de andre misligholdsbeføyelsene.

Selger har også et vern etter foreldelseslovens regler. Foreldelsesreglene løper samtidig som reklamasjonsreglene. Det følger av loven at mangelskravet foreldes tre år fra dagen misligholdet finner sted. Det foreligger enkelte unntak fra denne regelen. Selger vil være fri for ansvar dersom kjøper ikke har reklamert innen fristen eller om kravet er foreldet etter foreldelsesloven. 

Kontakt oss for en uforpliktende og kostnadsfri samtale om din sak. Husk også at forsikringen din mest sannsynlig dekker advokatkostnadene din

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig