AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Regler for bruk av hjemmekontor

Visste du at bruk av hjemmekontor kan kreve at det foreligger særskilt skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver? Hvilke regler gjelder for hjemmekontor, og hvor kan det oppstå problemer? Vi gir deg en rask innføring i reglene for bruk av hjemmekontor.

Av L.E og A.R

Skriftlig avtale om hjemmekontor

Dagens teknologi gjør det enklere å jobbe utenfor et fast arbeidssted, og mange arbeidsgivere tilbyr muligheten for hjemmekontor som en del av en fleksibel arbeidstidsordning. Det ikke alle er klar over er at dersom hjemmekontor blir brukt som mer enn en kortvarig og tilfeldig ordning, kreves det at bruken fastsettes i en egen skriftlig avtale i tillegg til arbeidsavtalen. Dette følger av Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem av 2002 § 1. Forskriften gir enkelte presiseringer og unntak fra arbeidsmiljøloven.

Det skilles mellom de tilfellene der hjemmekontor benyttes som en fast ordning, og der hjemmekontor anses som en del av en fleksibel arbeidstidsordning. Dette innebærer at unntaksvis jobbing hjemmefra er unntatt fra forskriften. Hvis det dreier seg om faste dager med hjemmekontor, er ordningen omfattet av forskriften.

Innhold i avtale om hjemmekontor

I et arbeidsforhold med etablert hjemmekontor kan det fort oppstå konflikter og uklarheter om hvordan ordningen skal praktiseres og om det kan gjøres endringer. En skriftlig avtale vil skape klarhet og forutsigbarhet for begge parter.

I forskriften § 2 er det oppstilt krav til hva som skal inngå i den skriftlige avtalen om hjemmekontor. Avtalen må minst inneholde opplysninger om: Omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid for hjemmearbeidet, bestemmelser om arbeidstakers tilgjengelighet, varighet på avtalen, opplysninger om endrings- og oppsigelsesadgang av avtalen, eventuell prøvetid for ordningen, eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr samt eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Arbeidsmiljø og HMS på hjemmekontoret

Hvordan kan arbeidsgiver sikre seg at forholdene på hjemmekontoret er tilfredsstillende?

Det fremgår av forskriften § 3 at arbeidsmiljøet skal ivaretas av arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige.

Arbeidstaker skal medvirke til gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Internkontrollen som gjelder helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder også for arbeid som utføres i arbeidstakerens private hjem. Arbeidsgiver kan sørge for at kravene er i varetatt ved å innhente skriftlig erklæring fra arbeidstakeren om at forholdene er forsvarlige.

Verneombudet og eventuelt arbeidsmiljøutvalg skal så langt det er praktisk mulig ivareta arbeidstakernes interesser i spørsmål som knytter seg til den enkeltes arbeidsmiljø, samt påse at arbeidsmiljøforhold for arbeidstakere i eget hjem er en del av virksomhetens internkontrollsystem jf. forskriften § 5. Det er likevel viktig å merke seg at selv om hjemmekontor benyttes, har hverken arbeidsgiver eller verneombud tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale jf. forskriften § 3 fjerde ledd.

Arbeidstid ved avtale om hjemmekontor

Enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven om arbeidstid gjelder for ikke for arbeid som omfattes av forskriften. Alminnelig arbeidstid er fastsatt til 40 timer i uken jf. forskriften § 6. Hvis det blir pålagt arbeid utover dette, er dette overtid. Arbeidstiden, inklusive overtid, skal ikke overstige 48 timer i uken i gjennomsnitt over en periode på fire måneder.

Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som ikke gjelder for hjemmearbeid etter forskriften er: § 10-4 om alminnelig arbeidstid, § 10-5 om gjennomsnittsberegning, § 10-6 om lengden av overtid, § 10-10 om søndagsarbeid og § 10-11 om nattarbeid.

Fradrag på skatten for bruk av hjemmekontor

Vi opplyser samtidig om at dersom du benytter deg av hjemmekontor, kan du ha krav på fradrag på skatten. Fradrag gis dersom man benytter en del av boligen utelukkende til hjemmekontor. Vilkåret er at det dreier seg om et eget rom i hjemmet som utelukkende benyttes til inntektserverv. Det skilles mellom tre typer boliger: fritakslignet, regnskapslignet og leid bolig, og det er fastsatt ulike beregningsmåter for fradraget. Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon om dette.

For spørsmål om bruk av hjemmekontor, eller andre arbeidsrettslige eller skatterettslige spørsmål, så ta gjerne kontakt med en av våre advokater.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig