AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Midlertidig ansettelse i idretten

Hovedregelen og det klare utgangspunktet i alle arbeidsforhold er at personer skal ansettes fast, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (1). Det finnes likevel tilfeller hvor det er mulig å ansette arbeidstakere midlertidig dersom noen av vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) er oppfylt. En gruppe av personer som omfattes av unntaket om midlertidig ansettelse er idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten, jf. § 14-9 (2) bokstav e.

Skrevet av:

Særskilte behov 

Bakgrunnen for at idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten kan ansettes midlertidig, er at dette er stillinger som innebærer et særlig behov for kreativitet, nytenkning, sportslig fornyelse og utvikling. Det er en bred enighet om at arbeidskontrakter for idrettsutøvere, trenere og dommere kan være midlertidige.

Hva med «andre ledere» innen den «organiserte idretten»?

Arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav e er imidlertid ikke like klar når det gjelder spørsmålet om hvilke idrettslige foreninger som omfattes av begrepet «innen den organiserte idretten», eller hvilke «andre ledere», som ikke er utøvere, trenere og dommere, som kan ansettes midlertidig.

Det første spørsmålet er hvorvidt det finnes en egen organisert idrett i Norge, jf. ordlyden «innen den». Det er vanlig å snakke om den organiserte idretten når en snakker om Norges Idrettsforbund (NIF), men det er ikke kun NIF som er å anse som den organiserte idretten, det reflekterer ikke realiteten i dagens idrettsnorge. Idretten har vært i konstant utvikling siden bestemmelsen ble vedtatt i 1997 og det finnes i dag mange organisasjoner som ikke er knyttet opp til NIF, som det er naturlig å inkludere under bokstav e.

Hensynene som ligger bak regelen i bokstav e tilsier, at en ikke kan avgrense mot organisasjoner som ikke er medlem av NIF, eller på grunn av organisasjonens størrelse. Det må imidlertid kunne forventes at idrettslaget er et selvstendig rettssubjekt med et styre, og med vedtekter der det fremgår at det har som formål å drive idrett.

Videre er det spørsmål om hvilke «andre ledere» som fanges opp av ordlyden i bokstav e. Basert på forarbeidene til bestemmelsen er det klart at begrepet i ethvert tilfelle var ment å omfatte ledere innen «sport», eller det som kan kalles for «sportslige ledere». Mer uklart er det om enkelte administrative lederstillinger også er omfattet. Det er viktig å se hen til formålet med bestemmelsen og de grunnleggende hensynene for at personer innenfor idretten skal kunne ansettes midlertidig: dette er stillinger som innebærer et særlig behov for kreativitet, nytenkning, sportslig fornyelse og utvikling.

Selv om sportslige ledere har en del administrative oppgaver, vil de fortsatt ha en så sterk tilknytning til det sportslige at de fortsatt er innenfor formålet med og hensynet til bestemmelsen. Det er imidlertid vanskeligere å anføre at ordinære administrative stillinger som for eksempel økonomisjef, markedssjef, kommunikasjonssjef og HR-sjef er ment å skulle omfattes av unntaket. Disse stillingene er som regel noe organisasjonene har et kontinuerlig behov for og har ikke en slik påvirkning på det sportslige at organisasjonen trenger den fleksibiliteten som ved idrettsutøvere, trenere, dommere eller sportslige ledere.

Krav på fast ansettelse?

Arbeidsmiljøloven § 14-9 (7) innehar en bestemmelse om at personer som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år, har krav på fast ansettelse. Det er viktig å bemerke seg at denne regelen ikke kommer til anvendelse for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten. Dette har lovgiver begrunnet med at i slike stillinger er det ofte behov for å ansette personer midlertidig i lengre enn tre år.

Dersom du har spørsmål om ditt ansettelsesforhold er lovlig eller det har oppstått en situasjon som gjør at du har behov for juridisk bistand, har AVCO bred arbeidsrettslig erfaring og bistår både virksomheter og private. AVCO bistår også idrettsutøvere og andre innen diverse rettsområder.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig