AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Selskapsrett og transaksjoner

Selskapsretten regulerer et bredt spekter av selskapsformer (aksjeselskap, allmennaksjeselskap, enkeltpersonforetak m.fl.) og forholdet mellom selskapet, dets eiere (aksjonærer) og tredjeparter.

Kjente problemstillinger er stiftelse av selskap, aksjonæravtaler, forkjøpsrett og aksjesalg, aksjonærkonflikter, utelukkelse og konkurs. 

Transaksjoner omfatter kjøp og salg, sammenslåing (fusjon) og deling (fisjon) av virksomheter. Videre omfattes overføring av rettigheter, eiendeler eller tjenester, og omorganiseringer i vid forstand. Uansett om det er snakk om enkle eller mer komplekse transaksjoner, involverer transaksjoner alltid reguleringer og dokumentasjon som skal sikre at partenes rettigheter blir ivaretatt. 

Tvangsutløsning, også kjent som tvangsinnløsning, er en prosess der en aksjeeier eller en gruppe aksjeeiere i et selskap blir tvunget til å selge sine aksjer. Utløsning av en aksjeeier er regulert i aksjeloven § 4-25.

Etter aksjeloven § 4-19 er hovedregelen at aksjonærer i et selskap har forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse. Forkjøpsretten gir altså eksisterende aksjeeiere retten til å erverve aksjer som en annen aksjeeier ønsker å selge, før de tilbys tredjeparter.

Aksjeloven §§ 5-21 og 6-28 oppstiller forbud mot at generalforsamlingen og/eller styret skal fatte beslutninger som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på selskapets eller andre aksjeeieres bekostning. Dette omtales som den såkalte generalklausulen mot myndighetsmisbruk.

Mislighold av opplysningsplikten kalles som en fellesbetegnelse opplysningssvikt. Opplysningssvikt omfatter både manglende opplysning om forhold som det burde vært opplyst om og uriktige opplysninger i forhold til salgsobjektet.

Ofte ser vi at det oppstår konfliktsituasjoner mellom aksjonærer i et selskap. Disse kan være knyttet til interne beslutninger, rettigheter, fordeling av utbytte, styring og kontroll av selskapet, eller andre forhold som påvirker aksjeeiernes interesser.

Ved konkurs mister skyldneren retten til å bestemme over og disponere eiendelene og rettighetene sine. Både personer og selskap kan gå konkurs.

Et aksjeselskap kan når som helst vedta å forhøye aksjekapitalen. Kapitalforhøyelsen vedtas som hovedregel av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Det er ingen begrensning i hvor liten eller stor kapitalforhøyelsen kan være.

Aksjonæravtaler regulerer nærmere det innbyrdes forholdet mellom aksjeeiere i et selskap. I aksjonæravtalen vil aksjonærenes rettigheter og plikter reguleres, herunder retten til utbytte, valg av styre, overdragelse og utstedelse av aksjer, kapitalforhøyelse, konkurranseforbud og mislighold.

Styreansvar foreligger når styrets medlemmer holdes personlig erstatningsansvarlige for handlinger eller unnlatelser på selskapets vegne. For å komme i ansvar må styremedlemmet forsettlig eller uaktsomt ha misligholdt sine plikter som følge av loven, vedtekter, styreinstruks e.l.

En sentral del av vår rådgivning under forretningsjus gjelder transaksjoner – enten det gjelder kjøp og salg av selskaper (oppkjøp og «exit»), omorganiseringer i form av restruktureringer som fisjoner og fusjoner, eller annen omdanning og generasjonsskifter.

Ved salg av virksomhet, ønsker kjøper ofte å gjennomføre en selskapsgjennomgang (due diligence) av selskapet. En selskapsgjennomgang gjennomføres for å undersøke virksomhetens tilstand og for å samle inn informasjon, utover det som allerede følger av offentlige opplysninger.

Godt forarbeid ved opprettelse av virksomheten din kan spare deg for mye arbeid siden. Valg av organisasjonsform – for eksempel om du skal organisere bedriften din som aksjeselskap, ansvarlig selskap eller enkeltpersonforetak, og etablering av et godt rammeverk – er sentralt.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig