AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Aksjonærkonflikter

Ofte ser vi at det oppstår konfliktsituasjoner mellom aksjonærer i et selskap. Disse kan være knyttet til interne beslutninger, rettigheter, fordeling av utbytte, styring og kontroll av selskapet, eller andre forhold som påvirker aksjeeiernes interesser.

En aksjonærkonflikt vil kunne få betydelige konsekvenser, ikke bare for den involverte aksjonærer, men også for selskapet, øvrige aksjeeiere og driften av virksomheten. Det er derfor viktig å sørge for å ha gode aksjonæravtaler, vedtekter og interne rutiner som samlet inneholder reguleringer som er minimerer risikoen for at det skal oppstå konflikt. For det tilfellet en konflikt allerede har oppstått, er det viktig at styret tidlig tar tak i den oppståtte problemstilling. Det bør videre tas en grundig gjennomgang av de underliggende avtaler og se disse opp mot de faktiske forhold. Ta kontakt dersom du ønsker bistand med å utforme sentrale selskapsdokumenter, eller om du vil ha en vurdering av sin sak. 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig