AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Aksjonærers forkjøpsrett

Etter aksjeloven § 4-19 er hovedregelen at aksjonærer i et selskap har forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse. Forkjøpsretten gir altså eksisterende aksjeeiere retten til å erverve aksjer som en annen aksjeeier ønsker å selge, før de tilbys tredjeparter.

Forkjøpsretten er en sentral bestemmelse i aksjeloven og har til hensikt å beskytte aksjeeierens interesser ved å opprettholde deres innflytelse og kontroll over selskapet. 

Hovedregelen om forkjøpsrett gjelder så fremt ikke annet er fastsatt i selskapets vedtekter. Det kan for eksempel fastsettes i vedtektene at andre enn aksjeeierne har rett til å overta en aksje som har skiftet eier.  Det finnes også unntak når det kommer til aksjonærens nærstående eller slekt. Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldene overfor en erverver som er den tidligere eiers personlig nærstående eller slektning i rett oppstigende eller nedstigende linje. Hvem som er nærstående følger av aksjeloven § 1-5 annet ledd, og omfatter blant annet ektefelle, samboer, barn, foreldre og søsken. Utfyllende regulering kan også inngå i aksjonæravtale.

Dersom du har spørsmål knyttet til utøvelsen av en forkjøpsrett eller ønsker å regulere dette utover det som følger av aksjeloven, ta kontakt for en uforpliktende samtale med oss. 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig