AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Kommunen som garantist for skyldig husleie

Utleiere kan nå få kommunen til å stille selvskyldnergaranti for ubetalt husleie ved utleie til vanskeligstilte i boligmarkedet som f.eks. flyktninger. En slik garantiordning har eksistert tidligere og gjelder ut over kun vanskeligstilte i boligmarkedet. Ordningen er nå forenklet og gir utleiere en enklere vei til kommunal støtte. Garantiordningen er hjemlet i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier.

Selvskyldnergarantien innebærer at dersom leietakeren ikke betaler husleien, kan utleier gå rett på kommunen og kreve umiddelbar betaling av forfalt husleie.

Utleier slipper å «ta opp kampen» med en leietaker som ikke betaler, og slipper å gå til tvangsinndrivelse av pengene. Dette sikrer utleiers økonomiske interesse i å leie ut.

Maksimalt garantibeløp er tilsvarende seks måneders husleie, og garantien er i utgangspunktet tidsbegrenset.

En utfordring med regelverket er at det ikke klart definerer hvem som faller innenfor definisjonen av «vanskeligstilte i boligmarkedet». Departementet viser konkret til flyktninger og at i Norge er mange fra før som trenger et godt sted å bo.

Garantiordningen er et boligsosialt tiltak. Ordningen må derfor omfatte de som mangler betalingsevne og/eller betalingsvilje på grunn av en vanskelig situasjon. Med grunnlag i NOU 2011: 15 side 12 kan vanskeligstilte omfatte eldre mennesker, unge i etableringsfasen, personer med funksjonsnedsetting, flyktninger, bostedsløse og økonomisk vanskeligstilte generelt. Det må også være grunnlag for å innfortolke personer med psykiske og/eller fysiske lidelser og narkomane.

Utleier bærer risikoen for at den forfalte husleien helt eller delvis skulle betales i henhold til leieavtalen. Med dette menes at dersom det foreligger et mislighold i husleieforholdet som ga leietaker rett på å holde tilbake hele eller deler av husleien, så bærer utleier risikoen for å feilaktig kreve pengene av kommunen. I så tilfelle kan kommunen krever tilbakebetalt pengene og det kan medføre gebyrer og andre kostnader som utleieren kan bli ansvarlig for.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet rundskrivet H-5/16 datert 18.03.16 som inneholder selve garantidokumentet og forklaring om innholdet i dokumentet.

Rundskrivet finner du her. Pressemeldingen for garantiordningen finner du her. Regjeringens oversikt over alle relevante rettskilder i husleieforhold finner du her.

Bruk kontaktskjema under eller ta kontakt her dersom du har behov for råd eller bistand i husleiesaker.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig