AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Hvor ofte bør man holde styremøte?

Litt om styremøter i aksjeselskaper.
Hensikten med styremøter er blant annet at styret skal kunne oppfylle sitt tilsynsansvar ovenfor ledelsen samt forvalte selskapet på en forsvarlig måte.

Forvaltningen av selskapet
Forvaltningen av et aksjeselskap hører under styret i selskapet. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal også i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. Dette følger blant annet av aksjeloven § 6-12.

Hvem innkaller til styremøter?
Styret skal ha en leder som typisk er ansvarlig for å innkalle til styremøter. Ofte settes det opp en plan for et halvt år eller et år av gangen.

Utover dette kan det innkalles til ekstraordinære styremøter dersom det er spesifikke saker som det er behov for å behandle. Typisk kan dette være i forbindelse med et bud på selskapet, oppkjøp, spesielt vanskelig økonomisk situasjon osv.

Styremedlemmer eller daglig leder kan også be om at det innkalles til ekstraordinære møter ved behov.

Styremøter – hvor ofte?
Utgangspunktet er at styret må holde møter så ofte som anses nødvendig for å ivareta sitt tilsynsansvar med virksomheten og forvaltningen av selskapet. Hyppigheten av styremøter kan derfor variere ut fra hvilken økonomisk stilling selskapet er i.

Etter aksjeloven § 6-15 skal daglig leder minst hver 4.måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Dette gjennomføres typisk ved at det avholdes styremøter.

Hvem forbereder styremøte?
Det er daglig leder som i samråd med styrets leder forbereder saker som skal behandles av styret. Dette følger av aksjeloven § 6-21.

Les mer om hvordan vi kan bistå med forretningsjus.

Har du spørsmål om forretningsjus, kontakt oss på tlf. 21 09 59 95 eller benytt kontaktskjemaet under.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no