AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Gjenlevende samboers rettigheter ved dødsfall

Det oppstår ofte konflikt mellom avdødes arvinger og gjenlevende samboer, spesielt i de tilfellene hvor den avdøde samboeren etterlot seg barn, som ikke var felles barn med gjenlevende. Denne artikkelen gir en kort oversikt over enkelte sentrale rettigheter gjenlevende samboer har overfor avdødes arvinger i et arveoppgjør.

Samboeres arverett

Felles barn

Den som var samboer med arvelateren ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med arvelateren, har rett til en arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet (G) justeres hvert år og er per 1. mai 2022 kr 111 477. Det vil si at gjenlevende samboer vil ha rett til å arve kr 445 908 dersom dødsfallet skjer mellom 1. mai 2022 og 1. mai 2023.

Minstearven til gjenlevende samboer på 4 G, går foran de øvrige arvingenes arverett. Det vil si at hvis avdøde etterlater seg formue som har en verdi på 4G eller mindre, arver gjenlevende samboer alt. Verdier som overstiger 4 G fordeles mellom boets øvrige arvinger. En samboer som har barn med avdøde, er altså sikret på samme måte som om de hadde vært gift.

Samboerens rett til minstearv på 4 G kan begrenses ved testament, men bare hvis gjenlevende samboer har fått kunnskap om testamentet før arvelaterens død. Hvis avdøde har begrenset samboerens minstearv i testament uten å informere samboeren, er testamentet ugyldig – med mindre det var umulig eller urimelig vanskelig å varsle samboeren om testamentet.

Samboere de siste fem årene

Hvis samboerne ikke har, har hatt eller venter barn, kan arvelateren sikre sin samboer ved å fastsette i testament at den han eller hun har vært samboer med i de siste fem årene før dødsfallet, har rett til en minstearv på 4 G ved arvefallet. Samlivet skal som utgangspunkt ha vært sammenhengende de siste i fem årene, men korte avbrekk vil kunne godtas. Hvor mye samboere kan testamentere til hverandre avhenger av om avdøde hadde livsarvinger.

Har avdøde bestemt at samboeren skal arve inntil 4 G i testament, vil dette gå foran livsarvingenes pliktdelsarv. To tredeler av formuen etter arvelateren er pliktdelsarv for livsarvingene. Du kan lese mer om pliktdelsarv her:[1] Dersom avdøde ikke har gjort samboeren arving etter testament og de ikke har felles barn, arver gjenlevende ingenting.

Uskiftet bo

Dersom samboerne hadde barn, har gjenlevende rett til å sitte i uskiftet bo med bolig, innbo, bil og fritidsbolig som tjente til felles bruk for samboerne. Du kan lese om uskifte her:[2]  Gjenlevende kan overta andre eiendeler enn de som er nevnt, dersom det er fastsatt i testament.

Hadde de ingen barn, har gjenlevende samboer rett til å sitte i uskiftet bo med arvelaterens særkullsbarn bare hvis særkullsbarna samtykker.

Retten til å overta felles bolig

Selv om gjenlevende samboer hverken har barn med avdøde eller er gjort til arving gjennom testament, og avdødes arvinger ikke samtykker til at gjenlevende sitter i uskifte, er det ikke slik at gjenlevende kan kastes på dør umiddelbart. En bolig står nemlig i en særstilling når den tjente til parets felles bolig.

Husstandsfellesskapsloven

Husstandsfellesskapsloven gjelder når to eller flere ugifte personer over 18 år har bodd sammen i en husstand i minst to år eller har felles barn, og husstandsfellesskapet opphører ved at en av dem dør, jf. lovens § 1. Loven gir gjenlevende rett til å overta boligen som tilhørte den avdøde på visse vilkår: boligen må utelukkende eller hovedsakelig ha tjent til felles bolig og det må foreligge særlige grunner som tilsier at gjenlevende bør ha overtakelsesrett.

Kravet om særlige grunner innebærer en konkret skjønnsmessig avveining av partenes behov og interesser. Sentrale momenter er partenes tilknytning til boligen, og gjenlevende samboers behov for boligen versus arvingenes behov for boligen. Dersom man kommer fram til at gjenlevende samboer har rett til å overta boligen, må vedkommende kjøpe ut avdødes arvinger. Som hovedregel er det markedsprisen som må legges til grunn, jf. reglene om oppgjør og skiftetakst i ekteskapsloven som også gjelder for oppgjør etter husstandsfellesskapsloven.

Arvingenes rett til å få utlagt rettighetene til dekning av gjeld innebærer for øvrig ingen innskrenkning i gjenlevendes rett til å overta avdødes bolig etter husstandsfelleskapsloven.

Husleieloven  

Dersom avdøde var leietaker av en bolig, og de nevnte vilkårene i husstandsfellesskapsloven § 1 er innfridd, gir husleieloven gjenlevende rett til å tre inn i leieavtalen. Utleieren kan selvsagt si opp leieavtalen etter dødsfallet, men da plikter utleier som utgangspunkt å sende gjenlevende samboer skriftlig varsel om det, slik at vedkommende har tid til å finne et nytt sted å bo, eventuelt sende skriftlig protest mot oppsigelsen.

Har du spørsmål om gjenlevende samboers rettigheter i arveoppgjør eller andre forhold ved skifte og arveoppgjør, kan du gjerne ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller send oss en henvendelse.

[1] https://avco.no/forskudd-pa-arv-hva-gjelder/

[2] https://avco.no/bor-jeg-overta-boet-i-uskifte/

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no