Du har rett til | | gode råd kvalitet kompetanse og erfaring effektivitet profesjonell bistand åpenhet tett oppfølging å bli ivaretatt et forsvar solide løsninger advokat ytringsfrihet å bli hørt å bli tatt på alvor erstatning skattefradrag å stå i stillingen prisavslag retting omlevering daglig omsorg samvær advokat skjevdeling særeie barnebidrag arv  pliktdelsarv uskifte dagmulkt heving å avslutte samarbeidet samværsavtale dispensasjon å få erstattet kostnadene avskrivninger lønn ferie feriepenger advokat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Velkommen til Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma

Arbeidsrett

Arbeidsretten består av rettsregler som regulerer arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven skal sikre både et godt og trygt arbeidsforhold, samt et godt arbeidsmiljø. Likevel kan det oppstå flere krevende juridiske problemstillinger.

Arveretten regulerer arverettslige problemstillinger både forut for og i etterkant av et dødsfall. Under familierett skiller vi mellom økonomisk familierett, hvor det økonomiske forholdet mellom parter som har inngått ekteskap eller samboerskap reguleres, og barnerett, hvor barns rettslige stilling står i fokus.

Entrepriseretten omhandler kontrakter inngått mellom entreprenør og byggherre i forbindelse med små og store bygge- og anleggsarbeider, herunder nybyggings- reparasjons- vedlikeholds- og ombyggingsarbeider. I forbrukerentrepriser reguleres kontrakten av Bustadoppføringslova, som gir et sterkt forbrukervern.

I tilknytning til fast eiendom oppstår juridiske problemstillinger av både privatrettslig og offentligrettslig art. Kan jeg bygge på eiendommen uten å søke tillatelse til plan- og bygningsmyndighetene? Kan jeg omregulere eiendommen for å utvikle et større boligprosjekt?

Forretningsjus omfatter et stort omfang av rettsområder som angår selskaper, foreninger, stiftelser og andre næringsdrivendes virksomhet. Kjente problemstillinger er valg av foretaksform, aksjonæravtaler, kjøp og salg av virksomhet, kapitalforhøyelse og -nedsettelse, samt oppløsning og avvikling av selskap.

Skatt- og avgift er et komplekst område hvor regelverket endres i takt med politiske endringer. Mange skatte- og avgiftsrettslige spørsmål krever derfor faglig innsikt og erfaring. AVCO tilbyr spesialkomptanse i skatte- og avgiftsrettslige spørsmål og bistår både privatpersoner og bedrifter.