AVCO-logo beige

Du har rett til | | din egen seksualitet inkludering og mangfold å være deg selv å stå opp for andre gode råd kvalitet kompetanse og erfaring effektivitet profesjonell bistand åpenhet tett oppfølging å bli ivaretatt et forsvar solide løsninger advokat ytringsfrihet å bli hørt å bli tatt på alvor erstatning skattefradrag å stå i stillingen prisavslag retting omlevering daglig omsorg samvær advokat skjevdeling særeie barnebidrag arv  pliktdelsarv uskifte dagmulkt heving å avslutte samarbeidet samværsavtale dispensasjon å få erstattet kostnadene avskrivninger lønn ferie feriepenger advokat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Velkommen til Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma

I vårt daglige liv er arbeid en sentral del, men det kan også være en kilde til kompleksitet og utfordringer. Vi er alle underlagt et sett med regler og lover som former samspillet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Selv om arbeidsmiljøloven er utformet for å sikre et trygt og trivelig arbeidsmiljø, kan selv den beste intensjonen stå overfor juridiske utfordringer som krever veiledning og ekspertise.

Arv og familie er et felt som griper tak i de store øyeblikkene i livet, fra begynnelsen av livet til slutten. Under familierett skiller vi mellom økonomisk familierett, hvor det økonomiske forholdet mellom parter som har inngått ekteskap eller samboerskap reguleres, og barnerett, hvor barns rettslige stilling står i fokus.

De aller fleste vil i løpet av livet ha en befatning med fast eiendom, enten det er tale om eie, leie eller utvikling av eiendom. Fra kjøp og salg av eiendom til leiekontrakter, nabotvister og reguleringsplaner, er det nødvendig med juridisk bistand. AVCO har mange advokater med lang erfaring innen fast eiendom og bistår gjerne i din sak.

Selskapsretten regulerer et bredt spekter av selskapsformer (aksjeselskap, allmennaksjeselskap, enkeltpersonforetak m.fl.) og forholdet mellom selskapet, dets eiere (aksjonærer) og tredjeparter. Kjente problemstillinger er stiftelse av selskap, aksjonæravtaler, forkjøpsrett og aksjesalg, aksjonærkonflikter, utelukkelse og konkurs.

Skatt- og avgift er et komplekst område hvor regelverket endres i takt med politiske endringer. Mange skatte- og avgiftsrettslige spørsmål krever derfor faglig innsikt og erfaring. AVCO tilbyr spesialkomptanse i skatte- og avgiftsrettslige spørsmål og bistår både privatpersoner og bedrifter.

Er du mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak, eller blitt utsatt for en straffbar handling? AVCO har en spesialisert strafferettsavdeling, med bred erfaring, og prosederer ukentlig straffesaker for domstolene.

Avtaler er grunnlaget for mange av våre private og forretningsmessige interaksjoner og kan strekke seg fra alt fra en samboeravtale mellom to privatpersoner til en større forretningsavtale mellom bedrifter. Enten du trenger bistand med å utformingen av en avtale, ønsker å revidere en allerede eksisterende kontrakt eller trenger hjelp til kontraktstolkning, er vi her for å bistå deg.

Entrepriseretten omhandler kontrakter inngått mellom entreprenør og byggherre i forbindelse med små og store bygge- og anleggsarbeider, herunder nybyggings- reparasjons- vedlikeholds- og ombyggingsarbeider. I forbrukerentrepriser reguleres kontrakten av Bustadoppføringslova, som gir et sterkt forbrukervern.

Kjøpsretten består av rettsregler som regulerer rettighetene og pliktene kjøper og selger har i forbindelse med kjøp. Kjøpsretten omhandler alle typer kjøp og får anvendelse på alt fra et spontant kjøp på matbutikken til en større og mer omfattende handel av en båt eller bil.  

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no