AVCO-logo beige

Du har rett til | | gode råd kvalitet kompetanse og erfaring effektivitet profesjonell bistand åpenhet tett oppfølging å bli ivaretatt et forsvar solide løsninger advokat ytringsfrihet å bli hørt å bli tatt på alvor erstatning skattefradrag å stå i stillingen prisavslag retting omlevering daglig omsorg samvær advokat skjevdeling særeie barnebidrag arv  pliktdelsarv uskifte dagmulkt heving å avslutte samarbeidet samværsavtale dispensasjon å få erstattet kostnadene avskrivninger lønn ferie feriepenger advokat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Velkommen til Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma

I vårt daglige liv er arbeid en sentral del, men det kan også være en kilde til kompleksitet og utfordringer. Vi er alle underlagt et sett med regler og lover som former samspillet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Selv om arbeidsmiljøloven er utformet for å sikre et trygt og trivelig arbeidsmiljø, kan selv den beste intensjonen stå overfor juridiske utfordringer som krever veiledning og ekspertise.

Arv og familie er et felt som griper tak i de store øyeblikkene i livet, fra begynnelsen av livet til slutten. Under familierett skiller vi mellom økonomisk familierett, hvor det økonomiske forholdet mellom parter som har inngått ekteskap eller samboerskap reguleres, og barnerett, hvor barns rettslige stilling står i fokus.

I tilknytning til fast eiendom oppstår juridiske problemstillinger av både privatrettslig og offentligrettslig art. Kan jeg bygge på eiendommen uten å søke tillatelse til plan- og bygningsmyndighetene? Kan jeg omregulere eiendommen for å utvikle et større boligprosjekt?

Selskapsretten regulerer et bredt spekter av selskapsformer (aksjeselskap, allmennaksjeselskap, enkeltpersonforetak m.fl.) og forholdet mellom selskapet, dets eiere (aksjonærer) og tredjeparter. Kjente problemstillinger er stiftelse av selskap, aksjonæravtaler, forkjøpsrett og aksjesalg, aksjonærkonflikter, utelukkelse og konkurs.

Skatt- og avgift er et komplekst område hvor regelverket endres i takt med politiske endringer. Mange skatte- og avgiftsrettslige spørsmål krever derfor faglig innsikt og erfaring. AVCO tilbyr spesialkomptanse i skatte- og avgiftsrettslige spørsmål og bistår både privatpersoner og bedrifter.

Er du mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak, eller blitt utsatt for en straffbar handling? AVCO har en spesialisert strafferettsavdeling, med bred erfaring, og prosederer ukentlig straffesaker for domstolene.

Avtalerett omhandler den delen av kontraktsretten som regulerer inngåelse av avtaler samt tolkning og fastleggelse av avtalenes innhold. Avtaleretten behandler også spørsmål tilknyttet avtalenes virkninger, ugyldighet og lemping. Hvis en kontraktspart ikke overholder avtalen, foreligger det et kontraktsbrudd.

Entrepriseretten omhandler kontrakter inngått mellom entreprenør og byggherre i forbindelse med små og store bygge- og anleggsarbeider, herunder nybyggings- reparasjons- vedlikeholds- og ombyggingsarbeider. I forbrukerentrepriser reguleres kontrakten av Bustadoppføringslova, som gir et sterkt forbrukervern.

Kjøpsretten består av rettsregler som regulerer rettighetene og pliktene kjøper og selger har i forbindelse med kjøp. Kjøpsretten omhandler alle typer kjøp og får anvendelse på alt fra et spontant kjøp på matbutikken til en større og mer omfattende handel av en båt eller bil.  

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig