Arbeidsrett

 • Det kan være flere ulike årsaker til at du vurderer å si opp stillingen din. Det kan for eksempel være at arbeidsgiver ønsker å gjøre vesentlige endringer i stillingen din uten ditt samtykke, arbeidsgiver har uttrykt ønske om at du selv sier opp egen stilling, virksomheten har startet nedbemanningsprosesser, du ser at stillingen din er

 • Arbeidsmiljøloven inneholder et vern mot usaklig oppsigelse og arbeidstakers stillingsvern står sterkt i norsk rett. Arbeidsmiljøloven § 15-7 bestemmer at arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Kravet til saklighet er en rettslig standard, hvilket innebærer at hva som skal til for at en oppsigelse

 • Det skal mye til for at arbeidsgiver har rett til å holde tilbake lønnen din. Lønn skal utbetales to ganger i måneden, dersom ikke det er avtalt noe annet. Retten til utbetaling av lønn står sterkt og det er kun ved svært begrensede tilfeller arbeidsgiver kan holde lønn tilbake eller foreta lønnstrekk. Arbeidsgiver kan ikke

 • Det skal mye til for at arbeidsgiver har rett til å holde tilbake lønnen din. Lønn skal utbetales to ganger i måneden, dersom ikke det er avtalt noe annet. Arbeidsgiver kan kun foreta trekk i lønn og feriepenger når det er hjemlet i lov, gjelder egenandel til pensjonsordninger, er avtalt skriftlig, gjelder fagforeningskontingent eller erstatning

 • Arbeidsgiver har rett til å foreta mindre endringer i den ansattes stilling, men kun endringer som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Innenfor styringsretten har arbeidsgiver rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Styringsretten er ulovfestet, og finnes ikke regulert i arbeidsmiljøloven. Styringsretten bygger på sedvane som innebærer at arbeidsgiver kan gi instrukser som er

 • Arbeidsmiljøloven inneholder et vern mot oppsigelse ved sykdom. Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-8 første ledd at arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av sykdom eller ulykke ikke av denne grunn kan sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Bestemmelsen gir arbeidstaker et særskilt vern som skal

 • Det fremkommer av lov om ferie § 9 første ledd at arbeidstakere som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferien. Arbeidstaker må dokumentere arbeidsuførheten med legeerklæring senest siste arbeidsdag før ferien. Blir arbeidstaker derimot syk under ferieavviklingen, kan arbeidstaker kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og

 • Arbeidstaker har som regel krav på overtidsbetaling dersom arbeidstiden strekker seg utover arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstid. I arbeidsmiljøloven § 10-4 gis rammen for hvor lang den alminnelige arbeidstid kan være for hver enkelt arbeidstaker. Det fremgår av bestemmelsens første ledd at den alminnelige arbeidstid ikke må overstige ni timer i løpet av 24 timer og

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!