Fritt rettsråd til NAV-ofre

Justis- og beredskapsdepartementet innvilget i rundskriv av 4. desember 2019 fritt rettsråd uten behovsprøving til rammede av NAV-skandalen. Dette betyr at personer som er omfattet av NAVs feilaktige praktisering vil ha krav på gratis advokatbistand til vurdering av klage og til selve klagen, samt fremsettelse av erstatningskrav. 

Bakgrunnen for rundskrivet er NAVs mye omtalte feilpraktisering av mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land. Saken er ofte omtalt som «NAV-skandalen» eller «Trygdeskandalen» [1].  NAV skal nå gjennomgå sine vedtak i saken på nytt og treffe nye vedtak.

Ordningen for fritt rettsråd er vanligvis behovsprøvd etter inntekts- og formuesforhold hos søkeren. Ved rundskriv nr. G-05/2019 har Justis- og beredskapsdepartementet innvilget fritt rettsråd uten behovsprøving.

Klage på nytt vedtak

Ordningen omfatter personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller feilaktig tilbakebetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, fordi vedkommende etter juni 2012 midlertidig har oppholdt seg i et annen EØS-land. Ordningen gjelder der nytt vedtak ikke ender med full omgjøring til gunst for den det gjelder. Fritt rettsråd gis til disse personene uten økonomisk behovsprøving, uten at det påløper egenandel.

Det gis fritt rettsråd til vurdering av om det nye vedtaket skal påklages og eventuelt utarbeidelse av klage.

Krav på erstatning

Det gis videre fritt rettsråd til personer som har fått omgjort vedtak, helt eller delvis, og som mener å ha et økonomisk tap som kreves dekket etter alminnelige erstatningsregler. Dette gjelder både til vurdering av et slikt krav og fremsettelse av erstatningskrav overfor NAV.

Dersom en har fått et slikt feilaktig vedtak mot seg, kan det være flere erstatningsposter en kan kreve dekket.

Ta kontakt med oss i AVCO dersom du er rammet av NAV-skandalen. Ring oss på tlf. 21 09 59 95 eller benytt kontaktskjemaet under.

[1] https://www.vg.no/spesial/2019/nav-skandalen/

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Telefon (obligatorisk)

    Emne

    Melding