Kan arbeidsgiver trekke meg i lønn?

Det skal mye til for at arbeidsgiver har rett til å holde tilbake lønnen din. Lønn skal utbetales to ganger i måneden, dersom ikke det er avtalt noe annet. Retten til utbetaling av lønn står sterkt og det er kun ved svært begrensede tilfeller arbeidsgiver kan holde lønn tilbake eller foreta lønnstrekk.

Arbeidsgiver kan ikke foreta trekk i lønn og feriepenger, med mindre det er hjemlet i lov, gjelder arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller offentlige tjenestepensjonsordninger, når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale, når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond, når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grovt uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling, når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden.

Trekk i lønn eller feriepenger skal begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. Arbeidstaker skal ha anledning til å kunne ta hånd om seg selv og eventuell familie og det skal derfor ikke gjøres lønnstrekk som fører til at arbeidstaker ender på bar bakke.

Arbeidsgiver skal også drøfte grunnlaget for lønnstrekket og størrelsen av beløpet med både arbeidstaker selv og med arbeidstakers tillitsvalgt. Det er opp til arbeidstaker å beslutte om den tillitsvalgte skal være til stede.

Arbeidstaker skal ved utbetaling, eller i kort tid etter denne motta skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, feriepenger og trekkene som er foretatt.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!