Fast eiendom

 • I plan- og bygningssaker kommer du ofte over en del forkortelser som kan virke fremmede. Disse brukes også i reguleringsplaner og er vesentlige styringsverktøy for kommunen når de skal bestemme arealutnyttelse. • BTA er forkortelse for bruttoareal. • BRA er forkortelse for bruksareal. • BYA er forkortelse for bebygd areal, gjerne oppgitt i kvadratmeter. BYA

 • Hvor mye du kan utnytte av din eiendom må alltid vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dette beror i utgangspunktet på to ting: a) hva som kreves etter gjeldende reguleringsplan og b) hvilke metoder for beregning av utnytting som må brukes. En reguleringsplan kan eksempelvis kreve at grad av utnytting av din eiendom bestemmes av

 • Bygningsmyndighetene skal se til at din søknad er i tråd med bygningslovgivningen. Å utnytte sin eiendom i samsvar med gjeldende regler, er noe en tiltakshaver har rett til i kraft av sin eiendomsrett. I byggesaker er det derfor ikke snakk om å gi tiltakshaveren en rettighet, men å konstatere at bygningslovgivningen ikke er til hinder

 • Utgangspunktet i norsk rett er at eier av fast eiendom kan utnytte sin eiendom som han ønsker. Det foreligger en rekke lovbestemte unntak fra dette utgangspunktet. Ett unntak er at en rekke tiltak skal behandles og tillates av det offentlige før det skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven. Det offentlige skal se til

 • I en husleieavtale er leietakerens fremste forpliktelse å betale husleie. Utleiers fremste forpliktelse er at husrommet er tilgjengelig for leietaker i tråd med leieavtalen. Dersom leietaker ikke betaler husleien i henhold til leieavtalen, dvs. rett størrelse til rett tid og til rett konto eller mottaker, så er dette et brudd på leieavtalen. Gjentatte utestående betalinger

 • Ved leie av bolig har husleieloven strenge regler om depositum, se husleieloven § 3-5. Depositum er en pengesikkerhet for utleier og leietaker dersom det oppstår noe under leieforholdet. Utleier skal betale for depositumskonto, og depositumet kan maksimalt tilsvare summen av seks måneders avtalt husleie. Er avtalt husleie kr. 8 000,- per måned, kan depositumet være

 • Husleieloven gjelder for avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Har du en avtale om bruksrett til husrom, men det skal ikke betales vederlag, så gjelder ikke loven. Dette er typisk bruksretter. Et vederlag må ikke være penger – vederlaget kan være fastsatt helt eller delvis til annet enn penger. Dette kan eksempelvis være at

 • En servitutt er en begrenset bruksrett eller rådighetsrett over annen manns eiendom. En slik bruksrett må ha fast eiendom til gjenstand. Dette kan typiske være en veirett, hogstrett, eller en bruksrett til en hytte. En servitutt kan enten være en personlig servitutt, at den gir en rettighet til en bestemt person, eller en realservitutt. En

 • Å tinglyse betyr å offentlig registrere og kunngjøre et dokument. For faste eiendommer i Norge skjer offentlig registrering og kunngjøring, eksempelvis skifte av eier av eiendommen, ved tinglysning i grunnboken. Grunnboka er et er offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom, seksjoner i eierseksjonssameier og andeler i borettslag. Registeret er elektronisk. Den

 • Lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) gjelder når avhendingen skjer ved frivillig salg, bytte eller gave. Det må altså være en overføring av eiendomsretten til en eiendom fra en person eller et firma til en annen. Loven omfatter også overføring av sameie i fast eiendom, av eierseksjonssameie og av tomtefesterett. Utenfor loven faller bl.a.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!