Kjøp og salg av fast eiendom

  • Lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) gjelder når avhendingen skjer ved frivillig salg, bytte eller gave. Det må altså være en overføring av eiendomsretten til en eiendom fra en person eller et firma til en annen. Loven omfatter også overføring av sameie i fast eiendom, av eierseksjonssameie og av tomtefesterett. Utenfor loven faller bl.a.

  • Dersom du har kjøpt en bolig og oppdager eller mistenker at det foreligger en skade på boligen, eksempelvis fuktskader på badet, så kan dette være en mangel som gir deg rett på prisavslag og/eller erstatning fra selger av boligen. For å finne ut av om du har en slik rett, må det foretas en rekke

  • Ved kjøp av fast eiendom, oppstår en forsinkelse hvis selgeren ikke overlater den juridiske råderetten eller den fysiske råderetten av eiendommen. Med juridisk råderett menes normalt skjøtet som skal tinglyse at kjøper er ny eier av eiendommen. Med fysisk råderett menes normalt at kjøper ikke får tilgang til boligen. Årsaken til at kjøper ikke får

  • Heving er en av flere mulige reaksjoner på at en mangel eller forsinkelse foreligger, en såkalt misligholdsbeføyelse. Heving er den mest alvorlige reaksjonen. Heving innebærer at avtalen opphører med umiddelbar virkning, og partene skal stilles som om avtalen ikke ble inngått. Det kreves generelt at det foreligger et vesentlig avtalebrudd. Det skal derfor svært mye

  • Hvis du har kjøpt eller leid noe og det du har kjøpt eller leid har en feil/mangel, så må du reagere overfor den du har kjøpt eller leid fra. Dette gjør du ved å reklamere. Reklamasjon er kort fortalt et varsel til noen du har kjøpt eller leid noe fra, eksempelvis kjøp av bolig, mobiltelefon

  • Dersom du har kjøpt en bolig med en såkalt arealsvikt kan du ha et krav mot selger. Det mest praktiske er krav på prisavslag. I utgangspunktet vil ethvert avvik fra kontrakt være et kontraktsbrudd, men her gjør avhendingslova (avhl.) et unntak når det gjelder arealsvikt. En viktig handling når du oppdager avviket er å reklamere

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!