Strafferett

Strafferett – Forsvarer og Bistandsadvokat

Strafferett er et fellesbegrep på rettsregler som retter seg mot straffbare handlinger. Det skilles mellom alminnelig og spesiell strafferett. I den alminnelige strafferetten reguleres spørsmål som kan oppstå ved alle straffbare handlinger, slik som spørsmålet om når en person er strafferettslig tilregnelig, hva som anses som forsettlig eller uaktsom overtredelse av en lovregel, hvilke situasjoner som ikke medfører straff selv om man har begått en straffbar handling (nødrett og lignende), eller hva som anses som medvirkning og forsøk. I den spesielle strafferetten finnes bestemmelsene som beskriver de ulike straffbare handlingene og hvor lang straff man risikere ved en eventuell overtredelse av disse.

Straffeloven er naturlig nok den mest sentrale loven i strafferetten. 1. oktober 2015 trådte en ny straffelov i kraft i Norge, og før den tid var det straffeloven av 1902 som var gjeldende. Det er i straffelovens første del vi finner reglene for den alminnelige strafferetten. Her gis også en oversikt over de ulike strafferettslige sanksjonene. Straffelovens annen del inneholder bestemmelser som faller innenfor den spesielle delen av strafferetten. Eksempelvis beskrives hva som anses som tyveri, korrupsjon, voldtekt og så videre. Men strafferettens spesielle del omfatter også bestemmelser i en rekke andre lover. Lovgivingen for øvrig inneholder nemlig flere bestemmelser som angir straff ved eventuell forsettlig eller uaktsom overtredelse. Eksempelvis finnes det straffebestemmelser i arbeidsmiljøloven, matloven, finansforetaksloven og markedsføringsloven.

Et rettsområde som er nært tilknyttet strafferetten, er straffeprosessen. Straffeprosessen angir reglene for hvordan politiet, påtalemyndighetene og domstolene skal gå frem i straffesaker og reglene er i hovedsak å finne i straffeprosessloven av 1981. Straffeprosessens regler retter seg mot både etterforskningsstadiet, domstolsbehandlingen, anke, og gjenåpning (tidligere kalt gjenopptagelse). Straffeprosessen gir også en rekke rettigheter til de ulike partene i en straffesak, slik som retten til bistandsadvokat for offeret/fornærmede og retten til forsvarer for den siktede. Pårørende og vitner har imidlertid også rettigheter i en straffesak.

Brosjyre om rettigheter i straffesaker:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/orientering-om-dine-rettigheter-i-straff/id275156/

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • + 47 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

    Lurer du på noe? Vi ringer deg!

      OFTE STILTE SPØRSMÅL