Byggeforbudet i strandsonen

Det er et generelt forbud mot å bygge i strandsonen, som er 100-metersbeltet langs sjøen, jf. plan- og bygningsloven § 1-8. Dette forbudet gjelder ikke a) for fasadeendringer i strandsonen eller b) hvis annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. I sistnevnte tilfelle må du få tak i arealplan eller reguleringsplan for det aktuelle området, og tolke denne.

Står det eksempelvis i planen at du kan bygge helt ned til sjøen, så gjelder dette. Eller skal du gjøre endring på fasaden til naustet, så kan du gjøre det.

I noen tilfeller er planen eldre enn plan- og bygningsloven, altså datert før juni 2008, og er «taus» om hva som gjelder i strandsonen. Dette kommer eksempelvis på spissen i Fjordbruksplanen for Oslo kommune, som er fra 1995. Det har da vært stilt spørsmål om hva som skjer med det generelle byggeforbudet i strandsonen. Dette er først og fremst et kommunalpolitisk spørsmål fordi planlegging av arealbruk er en oppgave for kommunen.

For bygningsmyndigheten og tiltakshavere blir dette likevel et problem fordi myndigheten er bundet av bygningslovgivningens regler. Er regelverket uklart, er det vanskelig for en tiltakshaver å vite om det kan bygges langs sjøen – det vanskeliggjør planleggingen av et byggeprosjekt.

Det er nå fastslått at eldre planer uten byggegrense gjelder og går foran byggeforbudet, jf. Kommunal- og moderniseringsdepartementet uttalelse den 07.05.2015. Dette er en klargjøring bygningsmyndigheten må følge. Med andre ord: hvis ingenting fremkommer om strandsonen i en plan fra før juni 2008, så er det tillatt å bygge i strandsonen. Departementet pekte også på at kommunene må oppdatere eldre planer dersom de er uklare.

For øvrig er uttalelsen i strid med Sivilombudsmannens avgjørelse den 27. februar 2015 som konkluderte med det stikk motsatte.

Trenger du hjelp til å bygge i strandsonen? Ta kontakt med våre advokater.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig