AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Bygge ny garasje? Forenklede søknadsregler fra 1.juli 2015

Etter nok en vinter med skraping av frontruten har du kanskje tenkt at det er på tide å få bygget garasjen du har ønsket i mange år? Du sitter kanskje på balkongen og tenker at det hadde vært hyggelig å invitert vennene over på grillfest, men at verandaen er for liten. Du har imidlertid slått fra deg å bygge ut fordi naboen klagde forrige gang eller at «skjemaveldet» blir for utmattende. Nå blir det imidlertid en endring på dette.

Av Andreas Søreng Høiby

Stortinget har vedtatt en rekke forenklinger i plan- og bygningsloven. Disse innebærer at folk flest på en enklere måte skal kunne føre opp mindre byggetiltak på eiendommen uten på forhånd å måtte søke kommunen om tillatelse. Reglene trer i kraft fra 1. juli 2015. Endringene innebærer at det i mange praktiske tilfeller vil bli enklere og billigere å bygge, samt at prosessen vil bli billigere og mindre ressurskrevende.

Endringene i regelverket innebærer at du etter 1.juli kan utføre en rekke tiltak som tidligere var søknadspliktig uten først å søke:

  • Frittstående uthus, garasje og liknende på opptil 50 kvm inntil 1 meter fra nabogrensen. Tiltaket kan ha mønehøyde opptil 4 meter og gesimshøyde opptil 3 meter. Bygget kan ikke benyttes til beboelse eller overnatting. Praktiske bygg er garasje, uthus, hobby- eller sportsbod m.v.
  • Tilbygg på maksimalt 15 kvm. plassert 4 meter eller mer fra nabogrensen. Praktiske eksempler er veranda, balkong, sykkel-/redskapsbod. Tilbygget kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse.
  • Mindre bygg og tiltak som f.eks. forstøtningsmur, planering av terreng, mindre utfylling, intern vei og biloppstillingsplasser til bruk på tomten kan nå plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen. Dette gjelder videre mindre levegger inntil 1,8 meter høy og 10 meter lang. Mindre levegger med høyde 1,8 meter og lengde inntil 5 meter kan oppføres helt inntil nabogrensen.
  • Reparasjon av bygningstekniske installasjoner slik som sanitær- og ventilasjonsanlegg, varme- og kjøleanlegg og heis kan gjennomføres uten å søke kommunen først.

Dersom man skal gjennomføre noen av tiltakene som nevnt over er det viktig å merke seg at du som tiltakshaver har ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser.

Man har også ansvar for at tiltaket ikke kommer i konflikt med annet regelverk. Dette kan være veglovens bestemmelser om avkjøring fra eiendommen, frisiktsoner og avstand til veimidte. Frittliggende bygninger må ikke plasseres over vann og avløpsledninger.

Har du spørsmål om det nye regelverket, ta kontakt med oss.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig