AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Nye regler om konkurranseklausuler i arbeidsforhold

Arbeidsavtaler eller ansettelseskontrakter kan inneholde bestemmelser som begrenser en ansatts mulighet til å begynne hos kunder eller konkurrenter ved en oppsigelse. Kjenner du til hva som er lovlig?

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold

Det kom i år nye regler om konkurranse- og kundeklausuler. Reglene var tidligere regulert i avtaleloven, men er nå inntatt i arbeidsmiljøloven (aml.) kapittel 14 A. Formålet med de nye reglene er å innskrenke adgangen til å inngå slike avtaler. Reglene tilgodeser arbeidstaker i større grad, og arbeidsgivers adgang til å inngå konkurranseklausuler blir samtidig mer begrenset.

Hva er en konkurranseklausul?

En konkurranseklausul i arbeidsforhold er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstaker til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdet jf. arbeidsmiljøloven § 14 A-1.

Formålet med en slik konkurranseklausul er å gi arbeidsgiver adgang til å beskytte driftshemmeligheter og know-how, i den grad det er nødvendig for bedriften.

Når kan det inngås avtale om konkurranseklausul?

Det følger av aml. § 14 A-1 (2) at en konkurranseklausul kan bare gjøres gjeldende «så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse.».

Ved hver enkelt avtale om en konkurranseklausul skal det foretas en konkret vurdering av om arbeidsgiver har et særlig behov for vern. Momenter i denne vurderingen er arbeidstakers stilling og hvor lenge arbeidstakeren har vært ansatt. En arbeidstaker som har kunnskap om selskapets know-how eller andre bedriftshemmeligheter vil lettere kunne omfattes av en konkurranseklausul.

Det vil kunne oppstå spørsmål både om klausulen er nødvendig og forholdsmessig, for eksempel om den er for vidt utformet og favner en for vid krets av konkurrenter/kunder.

Virksomhetens øverste leder kan unntas reglene om konkurranse- og kundeklausuler i skriftlig avtale mot etterlønn før fratreden jf. aml. § 14 A-5.

Når kan en konkurranseklausul gjøres gjeldende?

En konkurranseklausul må være avtalt skriftlig mellom arbeidstaker og arbeidsgiver for å være gyldig jf. aml. § 14 A-1 (3). Konkurranseklausulen kan ikke gjøres gjeldende for lenger enn ett år etter arbeidsforholdets opphør.

Arbeidsgiver plikter å gi arbeidstaker en skriftlig redegjørelse for og i hvilken grad en konkurranseklausul skal gjøres gjeldende. Redegjørelsen må inneholde en beskrivelse av arbeidsgivers særlige behov for vern, og konkurranseklausulens anvendelsesområde og rekkevidde.

Arbeidsgiver må inngi redegjørelse innen fire uker etter forespørsel fra arbeidstaker. Dersom arbeidstaker sier opp skal den inngis innen fire uker etter oppsigelsen. Dersom arbeidsgiver sier opp arbeidstaker skal redegjørelsen inngis samtidig med oppsigelsen. Ved avskjedigelse skal arbeidstaker få redegjørelsen senest en uke etter avskjed.

For avtaler som allerede er inngått, er det innført overgangsbestemmelser som innebærer at de nye reglene først får virkning for allerede inngåtte avtaler ett år etter at de nye reglene trer i kraft. Dette gir arbeidsgiver adgang til å vurdere og tilpasse allerede inngåtte avtaler etter de nye reglene.

Kompensasjon for bruk av konkurranseklausul

En av de største endringene etter de nye reglene er at har arbeidstaker har fått en lovbestemt rett til kompensasjon. Det følger av aml. § 14 A-3a at arbeidsgiveren må betale arbeidstakeren kompensasjon dersom konkurranseklausulen gjøres gjeldende. Kompensasjonen skal tilsvare 100 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag opp til 8 ganger grunnbeløpet (720 544 kr beregnet ut i fra grunnbeløpet 2015). Regelen innebærer at arbeidstaker som tjener opptil denne summen får full kompensasjon. Dersom man har inntekt over dette beløpet, skal det betales minimum 70 % kompensasjon av det overskytende beløpet.

Det kan avtales at den totale kompensasjonen skal begrenses til 12 G = 1 080 000 kr (beregnet ut i fra grunnbeløpet 2015).

Kompensasjonen beregnes av opptjent arbeidsvederlag de siste 12 månedene før oppsigelses- eller avskjedstidspunktet. Ved beregningen av arbeidsvederlaget regnes i utgangspunktet også overtidstillegg, provisjoner og eventuelle bonuser med.

Ta kontakt med oss for spørsmål om eksisterende eller nye konkurranseklausuler, eller andre arbeidsrettslige problemstillinger.

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no