Plan- og bygningsrett

  • I plan- og bygningssaker kommer du ofte over en del forkortelser som kan virke fremmede. Disse brukes også i reguleringsplaner og er vesentlige styringsverktøy for kommunen når de skal bestemme arealutnyttelse. • BTA er forkortelse for bruttoareal. • BRA er forkortelse for bruksareal. • BYA er forkortelse for bebygd areal, gjerne oppgitt i kvadratmeter. BYA

  • Hvor mye du kan utnytte av din eiendom må alltid vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dette beror i utgangspunktet på to ting: a) hva som kreves etter gjeldende reguleringsplan og b) hvilke metoder for beregning av utnytting som må brukes. En reguleringsplan kan eksempelvis kreve at grad av utnytting av din eiendom bestemmes av

  • Bygningsmyndighetene skal se til at din søknad er i tråd med bygningslovgivningen. Å utnytte sin eiendom i samsvar med gjeldende regler, er noe en tiltakshaver har rett til i kraft av sin eiendomsrett. I byggesaker er det derfor ikke snakk om å gi tiltakshaveren en rettighet, men å konstatere at bygningslovgivningen ikke er til hinder

  • Utgangspunktet i norsk rett er at eier av fast eiendom kan utnytte sin eiendom som han ønsker. Det foreligger en rekke lovbestemte unntak fra dette utgangspunktet. Ett unntak er at en rekke tiltak skal behandles og tillates av det offentlige før det skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven. Det offentlige skal se til

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!