AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Når anses reisetid som arbeidstid? EFTA-domstolens konklusjon

Kan reisetid regnes som arbeidstid? Det er et spørsmål mange vil være nødt til å ta stilling til. Dette har EFTA-domstolen nå tatt stilling til på anmodning fra Høyesterett.

Se for deg at du har fast arbeidssted i Oslo med arbeidstid mandag til fredag fra kl. 08.00-16.00. Du er pålagt av arbeidsgiver å møte opp utenbys en mandag morgen i forbindelse med et oppdrag. For å rekke jobben du skal utføre må du reise hjemmefra lørdag kveld. Du er interessert i kompensasjon for den tiden du har brukt utover din alminnelige arbeidstid.

På anmodning fra Høyesterett

Problemstillingen som eksempelet ovenfor reiser har EFTA-domstolen, som er en domstol for EØS-landene, på anmodning fra Høyesterett nylig tatt stilling til.

Høyesterett ba EFTA-domstolen ta stilling til om tiden på reise mellom hjemsted og oppmøtested ved spesielle arbeidsoppdrag med utrykning utenfor det vanlige arbeidsstedet er å regne som arbeidstid eller ikke etter EØS-lovgivningen. Arbeidstid defineres i norsk arbeidsmiljølov som «den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver». Grunnen til at EFTA-domstolen har vurdert denne saken er at bestemmelsene om arbeidstid i norsk lov er ment å gjennomføre et EØS-rettslig direktiv.

EFTA-domstolens konklusjon

EFTA-domstolen konkluderer med at den nødvendige tid som medgår til reise utenfor alminnelige arbeidstid for en arbeidstaker til og/eller fra et annet sted enn hans faste eller sedvanlige oppmøtested for å utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter som angitt av arbeidsgiver, utgjør arbeidstid.

Domstolen legger også til grunn at arbeidstid og arbeidsfri er gjensidig utelukkende, men at skillet kan være marginalt og må vurderes konkret i den enkelte sak. Dette innebærer at reisetid, under visse forutsetninger, vil utgjøre arbeidstid etter EU-regelverket.

For at reisetid skal anses som arbeidstid så må situasjonen være slik ifølge EFTA-domstolen:

  • Arbeidstakeren utfører sine arbeidsoppgaver eller plikter. Her peker EFTA-domstolen på at reisen må være er nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver.
  • Arbeidstakeren må stå til arbeidsgivers disposisjon. Det avgjørende er at arbeidstakeren er forpliktet til å følge arbeidsgivers instrukser og at arbeidsgiver fritt kan avlyse, endre eller legge til oppdrag under reisen.
  • Arbeidstakeren må være i arbeid eller på arbeid. Dette innebærer at reisen til og fra oppdrag som arbeidstakere er forpliktet til å utføre, må være en integrert del av arbeidet.

Ikke rettslig bindende

Høyesterett skal nå behandle saken om en norsk politimanns reisetid i forkant og etterkant av et tjenesteoppdrag utenfor det faste arbeidsstedet, anses som arbeidstid i lovens forstand.

Rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen er ikke rettslig bindende for norske domstoler, men i praksis legges de til grunn. Konsekvensen av avgjørelsen fra EFTA-domstolen kan også være at det blir behov for nye arbeidsavtaler og tariffavtaler som regulerer kompensasjon for reisetid

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig