AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Inkassofirmaers undersøkelsesplikt etter inkassoloven § 10

Har inkassoselskaper som mottar krav til inndrivelse en særskilt undersøkelsesplikt for å avklare om kravet er rettmessig? Svaret er delvis ja.

Av Nils Jørgen Vordahl

Både næringsdrivende og privatpersoner opplever å motta fakturaer for varer eller tjenester de aldri har bestilt. Ofte vil selger i slike tilfeller gjøre seg utilgjengelig og ikke besvare henvendelser fra den som forsøker å reklamere på fakturaen. I andre tilfeller blir innsigelser mot fakturaen besvart med standard svar som viser at innsigelsen aldri er vurdert på en saklig måte. Slike svar kombineres gjerne med informasjon om at saken blir oversendt inkasso for inndrivelse. I enkelte tilfeller gjøres dette bevisst for å få fakturamottakeren til å betale til tross for at fakturaen er urettmessig.

Spørsmålet er om inkassoselskapet som mottar slike krav til inndrivelse har en særskilt undersøkelsesplikt for å avklare om kravet er rettmessig. Svaret er delvis ja.

Inkassolovens § 10 er som følger:

«Betalingsoppfordring

Når et krav er mottatt til inkasso og betalingsfristen i inkassovarsel etter § 9 er løpt ut, skal inkassatoren sende skyldneren en skriftlig oppfordring på papir (betalingsoppfordring) om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet innen en frist på minst 14 dager. § 9 andre ledd gjelder tilsvarende. Forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig, skal være vurdert før en betalingsoppfordring sendes.

Betalingsoppfordringen skal angi

a) fordringshaverens navn,

b) hva kravet gjelder,

c) kravets størrelse med særskilt angivelse av hovedkrav og tilleggskrav som krav på forsinkelsesrente og erstatning for inndrivingskostnader,

d) hvilken sats for forsinkelsesrente som i tilfelle er brukt og dato det er beregnet forsinkelsesrente fra,

e) at unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader for skyldneren og til rettslig inndriving, og

f) retten til å kreve nemndsbehandling etter § 22, dersom kravet blir inndrevet av et foretak som driver inkassovirksomhet i medhold av bevilling etter § 5 første eller tredje ledd.

Fullstendige opplysninger som nevnt i andre ledd bokstavene c og d er det ikke nødvendig å gi dersom beregningen av kravet er særdeles omfattende. Samlet krav må likevel alltid oppgis, og det må opplyses at en fullstendig oppstilling vil bli gitt ved forespørsel.

Varsel om rettslig inndriving som nevnt i andre ledd bokstav e kan isteden sendes som et særskilt senere varsel med en egen betalingsfrist på minst 14 dager. § 9 andre ledd gjelder tilsvarende.»

Der det er fast kundeforhold mellom inkassobyrået og kreditor er undersøkelsesplikten noe begrenset ettersom inkassoselskapet ikke plikter å foreta en individuell vurdering av om kravet er holdbart. Undersøkelsesplikten er imidlertid langt mer omfattende der kreditor kontakter inkassofirmaet for første gang for å få bistand med innfordring av en enkelt faktura. Dette vil gjerne generelt tenkes å gjelde mindre selskaper som eksempelvis selger spesialtilpassete løsninger og eksempelvis erstatningskrav som gir rom for ulike vurderinger. Ved salg av mer standardiserte løsninger og et fast kundeforhold plikter inkassobyrået kun å vurdere kreditors rutiner for oversendelse av betalingskrav.

Selv i faste kundeforhold vil inkassofirmaet i enkelte tilfeller ha en mer omfattende undersøkelsesplikt. I lovens forarbeidene er det nevnt som eksempel krav som gir rom for uklarhet slik som erstatningskrav. Ved inkasso av slike krav har inkassofirmaet en større plikt til å foreta undersøkelser omkring kravets rettmessighet enn ellers. Et annet eksempel er krav som er betydelige. Hva som er betydelig vil bero på både kravet i seg selv og hva som er andre typiske krav kreditor har til innfordring.

Praksis fra Finanstilsynet tilsier også at inkassofirmaet bør være årvåkne der andelen av innsigelser relativt sett er høy. Videre tilsier praksis at der inkassofirmaet mottar påfallende mange innsigelser mot samme type krav eller mot krav fra en bestemt kreditor medfører dette en skjerpet undersøkelsesplikt for inkassofirmaet. Særlig aktsom må inkassofirmaet være i slike tilfeller der det er mange innsigelser mot en kreditor og innsigelsene er av samme karakter.

Det kan også stilles spørsmål ved om innsigelsenes karakter påvirker inkassofirmaet aktsomhetsplikt. Dersom innsigelsene ofte går på aggressivt salg i kombinasjon med en lite forståelig avtalemekanisme og/eller kamuflering av pris samt andre sentrale avtalevilkår er det rimelig å hevde at inkassofirmaet har en noe høyere undersøkelsesplikt av de individuell innsigelsene. Et typiske eksempel vil være telefonsalg av katalogoppføringer på internett, gjerne omtalt som ”kataloghaivirksomhet”. Slike tjenester selges ofte via telefon og avtalemekanismen er konstruert for at kunden lett skal akseptere samtidig som det forsøkes i avtalen å kamuflere hva man akseptere.

No results found.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no