Kontraktsrett

  • Avtalebrudd kan gi rett til erstatning. Avtalen kan selv angi når erstatning kan kreves. Utover dette må det for å kreve erstatning som følge av brudd på en kontraktsforpliktelse i utgangspunktet foreligge et ansvarsgrunnlag (uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett), som har ledet til et økonomisk tap som står i årsakssammenheng med ansvarsgrunnlaget. Om det foreligger

  • Utgangspunktet er at avtaler er bindende etter sitt innhold. Hvis det står i avtalen hvordan den kan sies opp eller opphøre, så er dette måten å avslutte avtalen på. Et eksempel er husleieavtaler som sier at avtalen opphører etter en bestemt tid. Husleieloven sier for øvrig at avtalen kan sies opp på nærmere bestemte vilkår.

  • I utgangspunktet foreligger en rettslig bindende avtale når en part kommer med et tilbud som aksepteres av den annen part. Både muntlige og skriftlige avtaler er bindende. Et tilbud foreligger dersom et utsagn er egnet til å være et tilbud; tilbudet kan stifte rett og plikt og er klart og endelig. Et tilbud kan være

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!