Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

DatoLOV-2008-06-27-71
DepartementKommunal- og distriktsdepartementet
Sist endretLOV-2021-05-11-37 fra 01.01.2023, LOV-2022-06-10-35 fra 15.06.2022
Ikrafttredelse01.07.2009, 01.07.2010, 01.01.2013
EndrerLOV-1985-06-14-77
Kunngjort27.06.2008   kl. 14.40
Rettet10.01.2023 (EØS-henvisninger)
KorttittelPlan- og bygningsloven – pbl

Lovens tittel endret ved lov 8 mai 2009 nr. 27. – Jf. tidligere lover 18 juni 1965 nr. 7, 14 juni 1985 nr. 77.

Kort om loven:

Plan- og bygningsloven bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres. Arealplanlegging er viktig for at arealene skal bli brukt på en effektiv og rasjonell måte. Reglene om behandling av byggesaker skal sikre en forsvarlig utførelse og kontroll med byggearbeider. Loven stiller enkelte materielle krav til byggverk og gir hjemmel til Byggteknisk forskrift som inneholder ytterligere krav.

Loven gjelder alle typer aktiviteter og virksomheter knyttet til fast eiendom. Den gjelder for hele landet og for alle «tiltak». Med «tiltak» mener loven «oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom». Som «tiltak» regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med det som er bestemt om arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.

Iverksetting av «tiltak» kan bare skje dersom de ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter og kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Lovens prinsipielle utgangspunkt er at tiltak kan settes i verk dersom ingen forbud i lov, forskrifter, planer eller lignende er til hinder for det.

Loven inneholder en plandel og en byggesaksdel. Plandelen har regler om de ulike planene: Statlige arealplaner, regionale planer, kommuneplaner og reguleringsplaner. Loven gir regler om hvordan disse behandles og hvilke virkninger de har for nåtidig og fremtidig utnyttelse. Byggesaksdelen inneholder regler om hvordan byggesaker skal behandles, om når det foreligger søknadsplikt, om at tiltak skal forestås av et foretak med ansvarsrett, om hvilke krav som stilles til søknaden og kommunens tilsynsplikt med byggearbeider.

Loven inneholder også regler om utbyggeres og tiltakshaveres ansvar, det offentliges ansvar, herunder erstatningsansvar, og offentlige myndigheters kontroll med tiltak og byggearbeider. Lovens bestemmelser er detaljerte og medfører omfattende plikter og ansvar både for dem som vil sette i verk tiltak som omfattes av loven og for dem som på det offentliges vegne kontrollerer og fører tilsyn med at lov og forskrifter følges og planer respekteres.

Oppdatert 12. november 2019.

Kapitteloversikt: