VIRKSOMHETER MED MINST 5 ANSATTE MÅ ETABLERE VARSLINGSRUTINER

Den 1. juli 2017 ble nye varslingsregler innført i arbeidsmiljøloven. De nye varslingsreglene er omfattende og innebærer et absolutt påbud om innføring av interne skriftlige varslingsrutiner for alle virksomheter med minst 5 ansatte. Det skal også innføres varslingsrutiner i virksomheter med mindre enn 5 ansatte, dersom forholdene tilsier det.

Varslingsreglene stiller krav til at arbeidsgiver skal utarbeide konkrete skriftlige rutiner for varsling. Rutinene skal være lett tilgjengelige for de ansatte og skal utarbeides i samarbeid med de ansattes tillitsvalgte. Varslingsrutinene skal minst inneholde:

 • En oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
 • Informasjon om fremgangen for varsling
 • Fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølgning av varsling

Det er også påbudt med varslingsregler for bedrifter som leier inn arbeidstakere. Varslingsvernet gir dermed innleide arbeidstakere tilsvarende beskyttelse som arbeidstakere ansatt direkte i virksomheten.

Lovendringen innebærer taushetsplikt for tilsynsmyndigheter og andre offentlige organer som mottar varsel om kritikkverdige forhold i en virksomhet. Tilsynsorganet har dermed plikt til å forholde seg taus om varslerens identitet og andre identifiserende opplysninger.

Varslingsrutinene som etableres i bedriften må anlegges på slik at formålet med regelendringen oppnås. Dette innebærer at bedriftenes interne varslingsrutiner må utarbeides ut fra virksomhetenes generelle behov. For å slippe pålegg fra Arbeidstilsynet anbefaler vi alle virksomheter til å etablere varslingsrutiner i tråd med de nye reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A. Vi anbefaler også virksomheter som allerede hadde varslingsrutiner før lovendringen til å sørge for at rutinene er i overensstemmelse med lovendringen.

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS tilbyr etablering av varslingsrutiner for bedrifter til fast pris

Vi tilbyr utforming og etablering av varslingsrutiner til fast pris. Dette vil sikre bedriften rutiner som oppfyller arbeidsmiljølovens endrede krav samt god oppfølgning under implementeringsprosessen. Vi tilbyr følgende fast pris for etablering av varslingsrutiner:

 • 13 000,- eks. mva. for bedrifter mellom 5-50 ansatte

 • 19 000,- eks. mva. for bedrifter med mer enn 50 ansatte

Ta kontakt med oss i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma her for å etablere varslingsrutiner eller benytt kontaktskjemaet.

Ta gjerne kontakt med oss angående temaet

  KONTAKT
  OSS

  Kontakt oss

   Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig