Brudd på god meglerskikk

Permitteringsregler

Av A.R. og M.C.P.

På grunn av dårlige tider i oljebransjen har flere bedrifter måtte si opp eller permittere sine ansatte. Næringer som har levert produkter eller tjenester til oljenæringen, har opplevd en sterk nedgang i ordretilgangen. Det kan være vanskelig å vite om dette vil vedvare eller om det kun er en midlertidig situasjon. Permittering av ansatte er en mulighet arbeidsgiver har i en slik situasjon. Fra 1. juli 2015 ble permitteringsreglene endret, slik at arbeidsgivers lønnspliktsperiode er redusert og lengste tiden for permittering økt. Vi gir deg en kjapp innføring i hvilke permitteringsregler du bør kjenne til.

Hva er permittering?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidsgiver er fritatt for sin lønnsplikt og der arbeidstaker har en plikt til å ikke jobbe. Ansettelsesforholdet som sådan består under permitteringen, i motsetning til ved oppsigelse.

Permittering er med unntak av Lov om lønnsplikt under permittering, regulert av ulovfestede regler som baserer seg på ulike tariffavtaler. De mest kjente tariffavtalene er Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Når kan arbeidsgiver permittere?

Permittering kan ikke brukes i stedet for en oppsigelse. Permittering kan kun være midlertidig, og dersom det er på det rene eller overveiende sannsynlig at situasjonen ikke er midlertidig, så skal oppsigelse benyttes.

Arbeidsgiver må ha en saklig grunn for at permittering skal være lov. Driftsinnskrenkninger, driftsstans, svikt i ordretilgang, streik, brann og flom vil normalt være årsaker som tilfredsstiller kravet til saklighet. Årsaken må også kunne knyttes til bedriften og ikke den ansatte.

Arbeidstaker skal varsles skriftlig om permitteringen 14 dager før iverksettelse og maksgrensen for permittering er 30 uker.

I april 2016 var det forhandlinger mellom Fellesforbundet og Norsk Industri hvor streik ble avverget – mye av grunnen til dette var bl.a. at Regjeringen skal foreslå for Stortinget å øke permitteringsperioden til maks 52 uker. Les om saken her.

Kan arbeidsgiver fritt velge hvilke ansatte han vil permittere?

Bedrifter som er bundet av Hovedavtalen må følge ansiennitetsprinsippet. Det betyr at arbeidsgiveren først må permittere de som har jobbet kortest tid i bedriften. Unntak fra prinsippet kan skje, men dette må begrunnes i et saklig behov. Bedrifter som permitterer vil ofte ha et behov for å holde hjulene i gang, og enkelte ansatte kan ha en nøkkelkompetanse som ikke kan unnværes. Arbeidsgivers utvelgelse av ansatte må være saklig, og for virksomheter som er bundet av tariffavtale, skal permitteringen drøftes. Det anbefales at tillitsvalgte og ansatte informeres så tidlig som mulig, og gis mulighet til å uttale seg.

Arbeidstakers krav på lønn fra NAV og arbeidsgiver ved permittering

Arbeidstaker har krav på 10 dagers lønn fra arbeidsgiver etter iverksettelsen av permitteringen. En arbeidsgiver kan helt eller delvis permittere en ansatt. Hovedsakelig er det kun arbeidstakere som minst er permittert 50 % fra sin vanlige arbeidstid, som har rett på stønad fra NAV. For enkelte andre arbeidsgrupper, slik som fiskeindustrien, er det krav om at arbeidstiden er redusert med 40 %. Arbeidsgiveren har en meldeplikt til NAV ved permitteringer der minst 10 arbeidstakere permitteres.

Det gjelder egne regler for oppsigelse, både fra bedriften og for den ansatte, når dette skjer i forbindelse med en permitteringsperiode.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater dersom du har spørsmål rundt permittering, eller har andre spørsmål om arbeidsrett.

Pål Fagerberg Nilson

Pål Fagerberg Nilson

Advokat

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Telefon (obligatorisk)

    Emne

    Melding