Permittering på grunn av coronaviruset

(Sist oppdatert 25. mars 2020)

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært utbruddet av coronaviruset (covid-19) til å være en pandemi. For å begrense smittespredningen av viruset innførte regjeringen torsdag den 12. mars 2020 inngripende tiltak i hele Norge. Tiltakene regjeringen har besluttet å innføre kommer utvilsomt til å skape økonomiske utfordringer for Norges næringsliv. Dette vil føre til negative ringvirkninger for en stor del av Norges bedrifter og arbeidstakere, og mange arbeidsgivere vil måtte komme til å permittere sine ansatte. For å imøtekomme de store permitteringsbehovene har Stortinget vedtatt midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. Disse ble sanksjonert av kongen i Statsråd den 20. mars 2020 og har allerede trådt i kraft.

Hva er permittering?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt for sin lønnsplikt. Denne ordningen vil være et fornuftig valg for mange arbeidsgivere som møter på økonomiske utfordringer grunnet coronaviruset. Dette vil også for mange arbeidsgivere kunne være en bedre økonomisk løsning enn oppsigelse, hvor arbeidstaker har rett på å få utbetalt lønn i oppsigelsestiden. Spesielt med de nye reglene. Arbeidstakere kan permitteres enten helt eller delvis.

Når kan arbeidsgiver permittere? Og hvilke endringer får permittering for arbeidsgiver og arbeidstaker?

For at arbeidsgiver skal kunne benytte seg av permittering må arbeidsgiver ha «saklig grunn». Det må heller ikke være mulig for virksomheten å sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte. Dette må vurderes konkret.  Coronaviruset og dets følgevirkninger vil for mange føre til at vilkåret til saklig grunn anses oppfylt.

Arbeidsgiver som vil benytte seg av retten til å permittere skal normalt varsle med 14 kalenderdager. Ved uforutsette hendelser reduseres fristen til 2 kalenderdager. Coronaviruset vil for de fleste kunne betraktes som en årsak som gjør at arbeidsgiver kan benytte seg av sistnevnte frist. Dette er allerede fastsatt i reglene vi har for permittering, og er ikke et av strakstiltakene som regjeringen har villet innføre.

Ved iverksettelse av permittering må arbeidsgiver vanligvis betale full lønn til den ansatte i 15 arbeidsdager. Den midlertidige lovendringen innebærer imidlertid at antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver reduseres til kun 2 arbeidsdager. Staten tar deretter over inntektssikringen av den permitterte.

Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Arbeidstakere som allerede var permittert på tidspunktet lovendringen kom kan komme til å få etterbetalt mellomlegget fra overgangen til de nye reglene. Videre går alle som allerede var permittert da lovendringen kom på plass over på ny ordning fra og med 20 mars. Her vil det kunne komme nærmere bestemmelser.

Arbeidstakere som permitteres sender søknad på dagpenger til NAV.  Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter er nå midlertidig opphevet. Den permitterte slipper dermed å gå 3 dager uten inntekt. Den samme ordningen gjelder for arbeidstakere som blir sagt opp og søker om dagpenger. Det ble samtidig vedtatt at kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger endres fra 50 prosent til minimum 40 prosent.

Arbeidsgiver bør påse at arbeidstaker registrerer seg som arbeidssøker hos NAV og sender inn søknad uten opphold. Dette for at arbeidstaker får sin rett til dagpenger. Permitteres ti eller flere arbeidstakere plikter arbeidsgiver å melde fra til NAV.

Hvilke endringer er vedtatt som følge av coronaviruset?

Kongen i Statsråd har den 20. mars 2020 vedtatt følgende midlertidige endringer i permitteringsreglene:

 • Arbeidsgiverperioden, altså perioden arbeidsgiver utbetaler lønn, settes ned fra 15 til 2 dager
 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20
 • Dagpenger for permitterte oppjusteres, samtidig senkes den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger
 • Ventetiden på 3 dager før dagpenger utbetales til arbeidstaker oppheves. Arbeidstaker får dermed dagpenger fra dagen etter at arbeidsgiverperioden utgår
 • Normalt må arbeidstaker være permittert i minst 50% av sin stilling, denne er nå justert ned til 40%

Reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering skal bidra til å unngå oppsigelser av arbeidstaker(e). Tiltakene innføres ellers for at bedrifter som opplever svikt i etterspørsel eller produksjon kan bedre sin likviditet ved å redusere sine kostnader raskt. Tiltakene vil være midlertidige.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om permittering.  Benytt kontaktskjemaet under eller ring tlf 21 09 59 95.

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Emne

  Melding