Permittering på grunn av corona – krav til saklig grunn

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært utbruddet av coronaviruset (covid-19) til å være en pandemi. For å begrense smittespredningen av viruset har regjeringen innført en rekke ulike tiltak fra mars og frem til d.d. Tiltakene som er innført har skapt økonomiske utfordringer for Norges næringsliv. Ringvirkningene for en stor del av Norges bedrifter og arbeidstakere er negative, og mange arbeidstakere opplever – eller har opplevd – å bli permittert. Endringene som er gjort i permitteringsreglene er positive, og kan bidra til å redde økonomien både til bedrifter og de ansatte det gjelder. Likevel frykter man imidlertid at enkelte arbeidsgivere misbruker reglene til sin fordel, ved å permittere uten at vilkårene for permittering er oppfylt.

Varsel – 2 eller 14 dager?

Arbeidsgiver som vil benytte seg av retten til å permittere sine ansatte skal normalt varsle med 14 kalenderdager. Ved uforutsette hendelser reduseres fristen til to kalenderdager. Statistikk viser at de fleste bedrifter som har varslet om permittering benytter seg av to-dagers varselet. Selv om ulike ringvirkninger fra coronaviruset kan betraktes som en årsak som berettiger arbeidsgiver til å benytte seg av to-dagers fristen, er det imidlertid ikke coronaviruset i seg selv som gir grunnlag for varslingen. Fristen på to dager er fremdeles også unntaket til hovedregelen på 14 dager. Det er nå snart ett år siden coronaviruset kom til landet, og vi har nå over lengre tid sett hvilke virkninger det har for en rekke virksomheter. Av den grunn burde bedriftene ikke i samme grad benytte seg av den korte fristen på to dager i tiden fremover.

Krav til saklig grunn

Videre må det foreligge «saklig grunn» for at arbeidsgiver skal kunne benytte seg av permitteringsordningen. Hva som ligger i vilkåret til saklig grunn kan for eksempel være sviktende omsetning, tap av arbeidsoppdrag eller pålegg om stenging. Det er bedriften som må dokumentere at det foreligger saklig grunn til permittering grunnet arbeidsmangel. Videre må vurderingen av selve utvelgelsen av hvem i bedriften som skal permitteres være saklig. Dette må vurderes nøye og konkret.

Permitteringsordningen skal ikke benyttes som et slags føre-var-strategi, slik at de(n) ansatte permitteres før saklig grunn foreligger. Det skal heller ikke benyttes på en slik måte at permittering foregår lengre enn tiden hvor det foreligger arbeidsmangel. Ordningen skal benyttes for å avhjelpe bedriftene i en situasjon hvor det foreligger mangel på arbeid. Det er ikke til for at bedriftene skal kunne spare penger ved å permittere de(n) ansatte før behovet foreligger, eller lenger enn tiden med arbeidsmangel. Ordningen skal naturligvis heller ikke benyttes dersom vilkåret om saklig grunn ikke er oppfylt. For at den gode ordningen skal bestå er det viktig at den ikke misbrukes. For det tilfelle bedriften anser at arbeidsmangelen vil vedvare over lang tid, altså ikke kun midlertidig, skal permittering heller ikke benyttes som alternativ til oppsigelse.

Hva skjer hvis reglene ikke følges?

Urettmessig bruk av permittering kan gi arbeidstaker en rekke krav mot arbeidsgiver. Det kan blant annet føre til at permitteringen må opphøre eller at arbeidsgiver blir pliktig til å betale arbeidstaker erstatning for tapt arbeidsinntekt. Ved spørsmål omkring permittering er både ansatte og bedrifter velkomne til å kontakte oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om permittering eller andre spørsmål om arbeidsrett. Benytt kontaktskjemaet under eller ring tlf 21 09 59 95.

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Telefon (obligatorisk)

    Emne

    Melding