Ofte stilte spørsmål

Vi har på denne siden svart på en del spørsmål som vi erfaringsmessig vet mange lurer på. Vi ønsker hele tiden å gjøre siden bedre for deg som er et rettssøkende publikum. Dersom det er spørsmål som du mener burde stått på denne side er vi takknemlig for innspill på slike. Send gjerne spørsmålet til post@avco.no og vi vil legge ut spørsmål med svar innen kort tid. Spørsmålet må ha en viss generell opplysningsverdi og ikke være for konkret i forhold til en enkelt konkret sak. Alle spørsmål vil bli utlagt anonymt.

På forhånd takk for alle bidrag som er med på å gjøre denne siden nyttig for andre.

Arbeidsrett

Har jeg rett på overtidsbetaling?

De aller fleste ansatte vil ved arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid, ha krav på et overtidstillegg på minst 40 prosent av avtalt timelønn.

Det er kun ansatte i ledende stillinger, eller i særlig uavhengig stilling som kan unntas fra retten til overtidsbetaling. Eksempler på slike stillinger er for eksempel daglig leder, kontorsjefer eller andre stillinger hvor den ansatte har selvstendig beslutningsmyndighet, og selv kan styre sin arbeidstid, prioritere oppgaver/delegere.

Kan arbeidsgiver kreve at overtiden avspaseres?

Arbeidsgiver har plikt til å utbetale overtidstillegget på 40%, og kan heller ikke ensidig kreve at overtiden avspaseres. Ved avtale med den ansatte eller gjennom en tariffavtale kan det avtales at overtiden, med unntak av tillegget, avspaseres time mot time.

Kan jeg få ny ferie hvis jeg blir syk i ferien?

Ved sykdom i ferien vil du som oftest ha rett til å få igjen feriedagene. Sykdommen må dokumenteres ved legeerklæring og arbeidsgiver må varsles om forholdet så snart som mulig. Sykdom i ferien vil gi rett til å overføre feriedager til neste år, dersom det ikke lar seg gjøre å avvikle dette innenfor ferieåret.

Kan jeg sies opp på grunn av høyt sykefravær?

Det følger av arbeidsmiljøloven at det er en verneperiode på ett år ved sykdom. Dette betyr at arbeidsgiver ikke kan si opp en ansatt det første året han/hun er sykemeldt.

Det er heller ikke slik at arbeidsgiver etter denne perioden kan si opp den ansatte på grunn av lenger sykefravær eller et for høyt sykefravær. Oppsigelsen må i slike tilfeller være saklig begrunnet, og arbeidsgiver må kunne dokumentere at tilrettelegging, omplassering og annet har vært vurdert.

Kan arbeidsgiver endre stillingen min?

Arbeidsgiver kan endre stillingen og de arbeidsoppgavene som tilligger denne, men ikke så mye at stillingen endrer sitt «grunnpreg».  Det kan være vanskelige grensetilfeller, men det er åpenbart at arbeidsgiver for eksempel ikke kan degradere en butikksjef til kassemedarbeider uten at det foreligger samtykke. Arbeidsgiver vil likevel i de fleste stillinger kunne frata og gi nye arbeidsoppgaver uten at dette nødvendigvis endrer stillingens grunnpreg.

Hva som er stillingens grunnpreg vil typisk fremgå av arbeidsavtalen og stillingsinstruks.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får lønnen min?

Det er viktig å reagere raskt både hvis hele lønnen helt eller delvis uteblir, eller hvis du mener lønnen er feil.

Av bevismesssige hensyn bør du skriftlig, pr epost eller brev, kontakte arbeidsgiver og kreve lønnen utbetalt innen en frist. Dersom arbeidsgiveren ikke vil eller kan betale må saken enten fremmes for Forliksrådet eller du må sende inn en konkursbegjæring. Dersom arbeidsgiver ikke har penger til å betale lønn, er det viktig å huske på at lønnsgarantiordningen har en begrensning både på hvor mye utestående lønn som dekkes og hvor langt tilbake i tid dette ligger.

Kan arbeidsgiveren trekke meg i lønn?

Adgangen til å gjøre trekk i lønn og feriepenger er snever. Det følger av arbeidsmiljølovens § 14-15  i hvilke tilfeller arbeidsgiver kan foreta lønnstrekk. Utgangspunktet er at lønnstrekk kun kan foretas hvis det er hjemlet i lov, fastsatt på forhånd i skriftlig avtale eller hvis arbeidstager skriftlig har erkjent eller fått dom for at han er erstatningsansvarlig.

Bør jeg si opp stillingen selv?

Arbeidsgiver har tilbudt meg en sluttpakke mot å si opp stillingen selv, bør jeg takke ja til dette?

Svaret på dette avhenger av flere forhold. Først og fremst hva som er bakgrunnen til tilbudet, innholdet i sluttpakken og din egen livssituasjon. Å takke ja til en sluttpakke vil kunne innebære at man mister ulike rettigheter, herunder muligheten til å bestride en eventuell oppsigelse, og det vil også kunne påvirke fremtidige stønader fra NAV. Det anbefales å rådføre seg med advokat i de tilfeller man får tilbud om en sluttpakke, og eller blir bedt om å si opp selv.

Fast eiendom

Hva gjør jeg når når boligen har mindre areal enn opplyst?

Dersom du har kjøpt en bolig med en såkalt arealsvikt kan du ha et krav mot selger. Det mest praktiske er krav på prisavslag. I utgangspunktet vil ethvert avvik fra kontrakt være et kontraktsbrudd, men her gjør avhendingslova (avhl.) et unntak når det gjelder arealsvikt.

En viktig handling når du oppdager avviket, er å reklamere overfor selger, hvor du mener at arealet er mindre enn opplyst og at du vil kunne komme til å gjøre mangelsbeføyelser gjeldende. Dette for å hindre at reklamasjonsfristen har utløpt når du skal faktisk skal gjøre krav gjeldende. Her er ikke skriftlighet et krav, men dette vil være lurt med tanke på senere bevisføring.

Dersom du har kjøpt en fast eiendom hvor selve tomten er mindre enn det som er opplyst av selger, er ikke dette nødvendigvis en mangel i avhendingslovas (Avhl.) forstand. Avhl.§ 3-3 sier nemlig at arealet må være «vesentlig mindre» enn opplyst for at arealsvikten skal kunne gjøres gjeldende som mangel.

Dersom det foreligger innendørs arealsvikt, er den sentrale dommen Arealsviktdommen, inntatt i Rt. 2003 s. 612. Dommen viser til forarbeidene som legger til grunn at avhl. § 3-3 også må legges til grunn for innendørs arealsvikt, sammenholdt med avhl. § 3-8. Høyesterett tar ikke standpunkt til generelt hvor stor en svikt må være, men konkret i saken legger Høyesterett til grunn at et avvik på 8,9 % er tilstrekkelig for å konstatere mangel (Det var opplyst 112 kvm, men det reelle var 102 kvm). Videre ble det uttalt at «en liten leilighet tåler mindre enn en stor – også forholdsmessig sett».

Endelig er det også et vilkår for at det skal foreligge mangel at den den uriktige opplysningen har «virket inn på avtalen», jf. avhl. § 3-8 (2). Dette vil som regel være oppfylt ettersom en arealsvikt i seg selv vil være motiverende for kjøper.

Når skal jeg reklamere?

Reklamasjon er enkelt sagt en melding til den parten som du har kjøpt (eller leid) en ytelse fra, det så være en mobiltelefon, leilighet, garasje, håndverkertjeneste, mv, hvor det kommer fram at du mener at ytelsen har en mangel og at du vil kunne komme til å gjøre mangelsbeføyelser gjeldende.

Uansett hvilke kontraktsbrudd du vil gjøre gjeldende, må det som hovedregel reklameres overfor motparten.

Reklamasjon reiser mange spørsmål. De viktigste er:

 • Når skal jeg reklamere?
 • Hvilke formkrav stilles til en reklamasjon?
 • Hvilke krav stilles til innholdet i en reklamasjon?
 • Når starter reklamasjonsfristen å løpe?
 • Hvor lang tid har jeg på meg til å reklamere?

Dersom du er usikker på om du skal reklamere, bør du som regel reklamere snarest uansett. Det verste som kan skje er at du får et avslag, men da har du i alle fall reklamert. Om du gjør det skriftlig eller muntlig spiller egentlig ingen rolle, men en skriftlig reklamasjon kan være smart med tanke på senere bevis. Minstekravet til innholdet i en reklamasjon er at mangelen gjøres gjeldende og at du vil kunne komme til å gjøre mangelsbeføyelser gjeldende. Dette kan være krav på retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning. Kravet er en nøytral reklamasjon, og du trenger derfor ikke allerede nå å velge hvilken misligholdsbeføyelse du vil gjøre gjeldende.

Hva er heving?

Heving er en av flere mulige reaksjoner på at en mangel eller forsinkelse foreligger, en såkalt misligholdsbeføyelse. Heving er den mest inngående reaksjonen. Heving innebærer at kjøpsavtalen opphører med umiddelbar virkning, og partene skal stilles som om avtalen ikke ble inngått. Loven krever at det foreligger et vesentlig avtalebrudd. Det skal derfor svært mye til for å kunne heve en avtale. Denne reaksjonen er subsidiær sammenlignet med de øvrige reaksjoner i loven, som er retting, prisavslag og erstatning.

Hva er antesipert mislighold?

Antesipert mislighold, eller forventet avtalebrudd, er en fremtidsrettet vurdering av at kjøper eller selger kommer til å bryte en forpliktelse etter avtalen.

Når foreligger forsinkelse?

En forsinkelse oppstår hvis selgeren ikke overlater den juridiske råderetten (eks. skjøte) eller den fysiske råderetten (tilgang til boligen). Forsinkelse kan altså oppstå hvis oppfyllelse av avtalen ikke i skjer i det hele tatt eller hvis avtalen er oppfylt men for seint. Kjøperen kan ved forsinkelse kreve at avtalen oppfylles, kreve erstatning, heve avtalen eller holde tilbake kjøpesummen.

Har jeg krav på erstatning på grunn av fuktskader på badet?

Dersom du har kjøpt en bolig med fuktskader på badet kan du ha krav på prisavslag eller (og) erstatning. Kontrakten og det som har passert mellom kjøper og selger (evt. megler) er utgangspunktet. Dvs. at hvis du før overtakelsen var klar over at badet hadde fuktskade, kan den ikke senere gjøres gjeldende som mangel overfor selger.

De fleste brukte boliger selges i dag «som den er» og selger svarer bare for uriktige opplysninger eller vesentlige opplysninger han har unnlatt å gi. Dessuten har boligen også en mangel dersom den er «vesentlig ringare stand» enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummen eller «tilhøva ellers».

Vurderingstemaet kan da bli om selger «kjente eller måtte ha kjent til» at badet hadde en fuktskade. Det kan med andre ord foreligge misligholdt opplysningsplikt selv om det er klart at selger ikke kjente til fuktskaden. Etter annet ledd må det tas hensyn til flere forhold. Jo nyere badet er, desto større berettigede forventninger får du som kjøper til at badet ikke har fuktskader og omvendt ved eldre bad. En høy kjøpesum gir også deg som kjøper forventning om at badet ikke har fuktskader.

Når gjelder avhendingslova?

Som hovedregel gjelder avhendingsloven ved overføring (eks. salg) av eiendomsrett til fast eiendom. Loven omfatter også overføring av sameie i fast eiendom, av eierseksjonssameie og av tomtefesterett. Utenfor loven faller bl.a. avtale om bruksrett, festerett, oppføring av ny bolig og andre entrepriseavtaler.

Må jeg tinglyse boligkjøpet?

Nei, det er ikke noe krav til tinglysing når man kjøper eiendom eller erverver en rettighet i en eiendom m.m. Dette er frivillig.

Bør jeg tinglyse boligkjøpet?

Tinglysing gir rettsvern, eller sagt på en annen måte – beskyttelse av eiendomsretten. Ved tinglysing beskyttes eiendomsretten din slik at den ikke kan utslettes eller forringes i verdi gjennom disposisjoner fra andre. Som et utgangspunkt anbefaler vi at man tinglyser sine rettigheter.

Hva er grunnboka?

Grunnboka er et er offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og i andeler i borettslag. Registeret er elektronisk. Den enkelte eiendoms registeringsside kalles grunnboksblad. Her kan det registreres informasjon om hvem som eier eiendommen, hvilke pengeheftelser det er på eiendom (typisk pant for banken til sikkerhet for boliglånet), hvilke servitutter som hviler på eiendommen og grunndata.

Hva er en servitutt?

En servitutt er en begrenset bruksrett eller rådighetsrett over annen manns eiendom. Dette kan typiske være en veirett, en bruksrett til en hytte eller en hogstrett. En servitutt kan enten være en personlig servitutt, at den gir en rettighet til en bestemt person, eller en realservitutt. En realservitutt tilligger en eiendom, slik at det er den som til enhver tid eier denne eiendommen som har rettigheten. Dette er vanlig for veirettene, hvor typisk eier av eiendom B har rett til å kjøre over eiendom A.

Kan jeg få slettet en servitutt fra grunnboksbladet til min eiendom?

I utgangspunktet er det rettighetshaveren, den som har f.eks. rett til å kjøre over din eiendom, som kan slette rettigheten. Dette gjøres ved at rettighetshaveren sender en skriftlig, undertegnet erklæring til Kartverket om at den aktuelle rettigheten skal slette. Tinglysingsloven har i tillegg regler om når en servitutt ellers anses å måtte være falt bort, se tinglysingsloven §§ 28-32.

Dersom servitutten må anses å være falt bort eller «åpenbart opphørt» skal tinglysingsmyndighetene i utgangspunktet slette denne av eget initiativ jf. tinglysingsloven § 32. Et aktuelt tilfelle kan være der en bestemt person har en bo- eller bruksrett til en eiendom, men at personen så har falt bort. Tinglysingsmyndighetene har ikke noe system for å gjennomgå og kontrollere om servitutter fortsatt er gjeldene. Tinglysingsmyndighetene må således gjøres oppmerksom på at servitutten ikke lenger er gjeldende og har da plikt til å slette servitutten.   I overnevnte tilfelle bør man sende en henvendelse til tinglysingsmyndigheten hvor man ber om at servitutten slettes da vedkommende er død, samt vedlegger dødsattest.

Kan man avtale seg bort fra husleieloven?

Det må her skilles mellom leie av husrom og leie av lokale. Ved leie av husrom er husleieloven ufravikelig. Unntaket er hvis avtalevilkåret gir leietaker bedre rett enn det som følger av loven.

Ved leie av lokale kan loven i stor utstrekning fravikes. Unntaket er konkret angitte paragrafer, eksempelvis formkrav til utleiers oppsigelse og leietakers rett til å protestere mot oppsigelse.

Hva er depositum og hvordan kan det avtales?

Husleieloven har strenge regler om depositum. Depositum er en pengesikkerhet for utleier og leietaker dersom det oppstår noe under leieforholdet. Utleier skal betale for depositumskonto, og depositumet kan maks. være summen av seks måneders avtalt husleie. Er din depositumsordning ikke i tråd med loven, kan du kreve depositumet tilbakebetalt.

Hvordan får jeg utbetalt depositumet?

Husleieloven har klare og ufravikelige regler om utbetaling av depositum. Hovedregelen er at banken skal utbetale depositum dersom den annen part har skriftlig samtykket eller dersom det foreligger rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom (eksempelvis en avgjørelse fra husleietvistutvalget). Utleier og leietaker har mulighet for å kreve utbetaling på andre måter. For leietaker, er reglene som følger. Husleieloven sier at hvis leietaker krever utbetaling overfor banken, så skal banken utbetale depositumet innen fem uker. Forutsetningen er hovedsakelig at utleier ikke kan dokumentere ubetalt husleie eller å ha reist søksmål.

Leietaker har ikke betalt husleie, hva kan jeg gjøre?

Å betale husleie er leietakers fremste forpliktelse i en husleieavtale. Gjentatte utestående betalinger av husleie kan derfor gi utleier rett til å heve leieavtalen. Videre kan utleier inndrive ubetalt husleie som inkassosak. Utleier kan også kreve ubetalt husleie tvangsfullbyrdet av namsmannen. En viktig forutsetning er at utleier har sendt et to ukers varsel om betaling til leietaker.

Fornærmet i straffesak

Kan jeg kreve erstatning selv om straffesaken blir henlagt?

Ja, krav om erstatning rettes da mot Kontoret for voldsoffererstatning, og beviskravet for å tilkjennes erstatning er lavere enn for å bli straffedømt for samme forhold.

Må jeg møte i retten?

Ja, det er et prinsipp i norsk rett at bevisførsel skal være muntlig. Dommerene i saken har ikke dokumentene, og vet ikke hva som har vært forklart til politiet tidligere. Derfor må man møte og forklare seg helt på nytt for domstolen. Unntak gjelder for barn under 16 år.

Må jeg forklare meg med tiltalte til stede i retten?

Hovedregelen er at tiltalte skal være til stede i retten også under fornærmedes forklaring, men her er det mulig å gjøre unntak. Ofte løses dette i praksis ved at tiltalte sitter i et annet rom med lyd- og bildeoverføring, eller at tiltalte plasseres bakerst i rettssalen slik at man slipper å se på vedkommende under forklaringen sin.

Vil siktede/mistenkte få beskjed dersom jeg klager over en henleggelse?

Siktede/mistenkte vil få kopi av politiets påtegning/avgjørelse etter en klage når denne foreligger.

I hvilke saker har jeg krav på bistandsadvokat?

Ordningen med bistandsadvokat har blitt kraftig utvidet de siste årene. I saker som gjelder familievold, voldtekt og seksuell omgang av en viss alvorlighet, tvangsekteskap, menneskehandel, ved brudd på besøks/kontaktforbud, kjønnslemlestelse eller i saker hvor det er grunn til å tro at fornærmede får betydelige skader har man automatisk krav på bistandsadvokat. Det kan også oppnevnes bistandsadvokat i andre saker, slik at det kan være lurt å uansett kontakte en advokat for å få dette vurdert.

Barnerett

Må jeg møte til mekling?

Alle ektefeller og samboere som har felles barn under 16 år, og som skiller lag, plikter å møte til obligatorisk mekling. Det er først etter gjennomført mekling at man får meklingsattest. Meklingsattesten må vedlegges søknad om separasjon (ektefeller), og må også fremlegges for å få utvidet barnetrygd. Det er også et vilkår at du har en meklingsattest som ikke er eldre enn 6 måneder dersom du vil reise sak for domstolen om samvær, fast bosted eller foreldreansvar.

Kan jeg få separat mekling?

Hovedregel er at partene møter til en felles meklingstime. Det gjøres i praksis kun unntak i tilfeller der det foreligger besøksforbud, for eksempel ved familievold. Det kan også være andre spesielle omstendigheter som tilsier en separat mekling. Ta kontakt med oss om dette.

Har jeg krav på 50-50 (delt bosted for barna)?

Det er ingen automatikk at barna ved et brudd skal bo like mye hos hver av foreldrene. Det har imidlertid blitt mer og mer vanlig at foreldre ønsker at barna skal bo fast hos de begge; såkalt delt bosted eller 50-50. Foreldrene kan ved enighet sette opp en avtale om dette. Dersom foreldrene er uenige, vil en domstol ha mulighet til å idømme delt bosted. I praksis er det hva som er barnas beste som er avgjørende for om en slik løsning idømmes. Domstolen vil i en slik vurderingen ofte vektlegge barnas alder, foreldrenes bosted og samarbeidsevner, og evt uttalte ønsker fra barn over 7 år.

Hva er vanlig samvær?

I følge barneloven § 43 er vanlig samvær eller minstesamvær definert som:

«Vert det avtala eller fastsett « vanleg samværsrett », gjev det rett til å vere saman med barnet ein ettermiddag i veka med overnatting, annakvar helg, til saman tre veker i sommarferien, og annankvar haust-, jule-, vinter- og påskeferie.»

Kan jeg stanse samvær?

Dersom det oppstår forhold som gjør at du er bekymret for barnet når det er hos mor eller far på samvær, er det viktig å angripe dette på en riktig måte. Å stanse samvær er et alvorlig inngrep, men må vurderes dersom barnet kan utsettes for fare. Mistenker du for eksempel forhold som rus, vold, overgrep eller psykiatri anbefaler vi at du søker bistand. Dersom samvær nektes uten riktig grunnlag kan dette bli brukt mot deg i en eventuell tvist Vi kan rådgi deg i forhold til dette.

Hva er foreldeansvar?

Foreldreansvaret innebærer et ansvar for barnets oppdragelse. Foreldrene med foreldreansvar har plikt til å gi barnet omsorg og omtanke jf. barnelova § 30. Videre har foreldre med foreldreansvar rett og plikt til å være med å ta personlige beslutninger for barnet og har rett til informasjon om barnet, f.eks. fra skole og helsevesen. Retten til å ta avgjørelse for barnet på grunn av foreldreansvaret begrenses av rettighetene til den som har den daglige omsorgen for barnet.

Hva er daglig omsorg?

Den som barnet bor fast hos har den daglige omsorgen for barnet. Den som har den daglige omsorgen har rett til å ta avgjørelser om barnets dagligliv jf. barnelova § 37. Herunder har den forelder med daglig omsorg rett til å bestemme hvor barnet skal være i barnehage og hvor i landet.

Har samvær innvirkning på barnebidraget?

Foreldre står i utgangspunkt fritt til å avtale størrelse m. m på et eventuelt barnebidrag og er ikke bundet av lovens bestemmelser om bidrag.

Dersom foreldrene ikke blir enig om en privat avtale eller ønsker å beregne bidrag etter lovens system vil samvær ha innvirkning på bidraget.  Omfanget av den bidragspliktiges samvær med barna vil da trekkes fra bidraget. Bakgrunnen for dette er den forelder som har samvær har utgifter til mat og drikke, helse og hygiene, lek og fritid og transport i forbindelse med samværet. For de to høyeste samværsklassene medregnes også boutgifter.

Samværsklasse beregnes i utgangspunktet ut fra antall netter i måneden vedkommende forelder har samvær jf. forskrift om barnebidrag § 9 femte ledd.

«Normalsamvær» faller i samværsklasse 3 og gir da fradrag på kr. 1 872 kr i måneden for et barn på 5 år.

Fradrag er basert på følgende tabell:

Alderen på barnet 0 – 5 år 6 – 10 år 11 – 14 år 15 – 18 år 19 år ->
Samværsklasse 00 (0 – 1,99 netter/dager pr. måned) NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0 NOK 0
Samværsklasse 01 (2 – 3,99 netter/dager pr. måned) NOK 200 NOK 291 NOK 350 NOK 412 NOK 412
Samværsklasse 02 (4 – 8,99 netter/dager pr. måned) NOK 664 NOK 962 NOK 1 161 NOK 1 365 NOK 1 365
Samværsklasse 03 (9 – 13,99 netter/dager pr. måned) NOK 1 872 NOK 2 288 NOK 2 564 NOK 2 849 NOK 2 849
Samværsklasse 04 (14 – 15 netter/dager pr. måned) NOK 2 350 NOK 2 872 NOK 3 219 NOK 3 577 NOK 3 577

Jeg har fått brev i posten om at NAV skal fastsette barnebidrag og at jeg må betale et gebyr for dette. Må jeg betale dette gebyret?

Ja. Dersom en av foreldrene krever det kan NAV fastsette størrelsen på barnebidraget. I så tilfelle må hver av foreldrene betale et gebyr til NAV tilsvarende 1 ganger rettsgebyret, p.t. kr. 860. Bakgrunnen for gebyret er at man i utgangspunktet ønsker at foreldrene skal inngå en privat avtale om barnebidrag.

Plan- og bygningsrett

Er mitt tiltak søknadspliktig?

Utgangspunktet i norsk rett er at en grunneier fritt kan utnytte sin eiendom innenfor de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i medhold av lov. Plan- og bygningsloven krever i mange tilfeller at et planlagt tiltak forhåndsklareres med bygningsmyndighetene gjennom en søknad før tiltaket kan utføres.

Hvilke tiltak som er søknadspliktig står i plan- og bygningsloven kapittel 20. Loven er bygd opp slik at (a) noen tiltak er søknadspliktig og ansvarsbelagt, (b) noen er søknadspliktig og ikke ansvarsbelagt og (c) andre tiltak er ikke søknadspliktig. Hvis tiltaket ikke er søknadspliktig, så kan tiltaket likevel være ansvarsbelagt etter annet lovverk. Se eksempelvis forskrift om eksplosjonsfarlig stoff. Er du usikker på om ditt tiltak er søknadspliktig, har bygningsmyndigheten har opplysningsplikt.

Vi kan også hjelpe deg med din sak.

Hva er bygningsmyndighetens rolle?

Bygningsmyndigheten skal se til at din søknad er i tråd med bygningslovgivningen. Å utnytte sin eiendom i samsvar med gjeldende regler, er noe en tiltakshaver har rett til i kraft av sin eiendomsrett. I byggesaker er det derfor ikke snakk om å gi tiltakshaveren en rettighet, men å konstatere at bygningslovgivningen ikke er til hinder for tiltaket. Dette skal myndigheten avgjøre så fort den kan etter å ha mottatt søknad, og lovgiver har fastsatt tidsfrister for behandlingen av de fleste saker. Bygningsmyndigheten har lovfestede muligheter til å avvise, avslå eller foreslå endring av et omsøkt tiltak.

Hvilke regler gjelder for tiltaket?

Bygningslovgivningen er omfattende. Krav til tiltak kan bl.a. følge av plan- og bygningsloven, forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift), veiloven m/forskrifter om avkjørsel og praksis varierende fra kommune til kommune. I tillegg gjelder en rekke offentlige planer, herunder reguleringsplaner, og parkeringsnormer. Videre foreligger en rekke rundskriv og uttalelser fra departement og Sivilombudsmannen. For selve behandlingen av din byggesak, gjelder plan- og bygningsloven, forvaltningsloven og forskrift om byggesak.

Hvilke tekniske krav gjelder for tiltaket?

Plan- og bygningsloven har regler om krav til tiltak, se bl.a. lovens kapittel 29. En måte å forstå hvilke øvrige krav som gjelder for tiltaket, er å ta utgangspunkt i den gjeldende reguleringsplanen for området.

 • For byggesaker som behandles etter planer fra perioden 1969 – 1979 gjelder byggeforskrift 1969 og NS 848.
 • For byggesaker som behandles etter planer fra perioden 1979 – 1985 gjelder byggeforskrift 1969 og NS 3940 (1. utgave).
 • For byggesaker som behandles etter planer fra perioden 1985 – 1987 gjelder byggeforskrift 1985 og NS 3940 (2. utgave).
 • For byggesaker som behandles etter planer fra perioden 1987 – 1997 gjelder byggeforskrift 1987 og NS 3940 (2. utgave).
 • For byggesaker som behandles etter planer fra perioden 1997 – 2007 gjelder teknisk forskrift av 22.01.1997 nr. 33 og NS 3940 (2. utgave).
 • For byggesaker som behandles etter planer fra perioden 2007 – 2010 gjelder teknisk forskrift av 22.01.1997 nr. 33 endret ved forskrift 26.01.2007 nr. 96 og NS 3940:2007.
 • For byggesaker som behandles etter planer fra perioden 2010 til nå gjelder byggteknisk forskrift vedtatt 26.03.2010 nr. 489, NS 3940 for perioden 2007 – 2012 og NS 3940 for perioden 2012 til nå.

Hvor stor del av min eiendom kan jeg bygge på? (grad av utnytting)

Dette er avhengig av hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen og hvilken beregningsmetode planen anvender (se punktet nedenfor). Eldre reguleringsplaner bruker andre beregningsregler enn nye reguleringsplaner. I byggteknisk forskrift vedtatt 26.03.2010 nr. 489 kapittel 5 er gjeldende regler for beregning av grad av utnytting beskrevet. Se også Kommunal og moderniseringsdepartementets veileder «Grad av utnytting» av 20.01.2014.

Hva betyr forkortelsene BTA, BRA, BYA og % BYA?

 • BTA er forkortelse for bruttoareal.
 • BRA er forkortelse for bruksareal.
 • BYA er forkortelse for bebygd areal, gjerne oppgitt i m2.
 • % BYA er forkortelse for prosent bebygd areal, og er en måte å beregne forholdet mellom størrelsen på bolig sammenlignet med tomten. Det er nærmere regler om hvilke deler av bolig som skal tas med i beregningen og hvilke deler av tomten som skal tas med i beregningen. Det er kun deler av tomten avsatt til bebyggelse som skal tas med i beregningen. Videre er det medregnes ikke i prosent bebygd areal a) bygningsdeler som ikke ligger høyere enn 0,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå, og b) utspring/utkragende bygningsdeler inntil 1 meter fra fasaden.

Kontraktsrett

Hvordan inngås en avtale?

En rettslig bindende avtale foreligger når noen kommer med et tilbud som aksepteres. Et tilbud foreligger dersom et utsagn er egnet til å være et tilbud; utsagnet kan stifte rett og plikt og er klart og endelig. En aksept foreligger hvis det samsvarer med tilbudet. Både muntlige og skriftlige avtaler er bindende.

Kan en avtale opphøre eller sies opp?

Utgangspunktet er at avtaler er bindende etter sitt innhold. Hvis det står i avtalen hvordan avtalen kan sies opp eller opphører, så er dette måten å avslutte en avtale på. Hvis avtalen ikke sier noe om dette, så er det i norsk rett regler for hvordan en avtale kan opphøre. Reglene kan være lovfestet, f.eks. kjøpsloven eller avtaleloven, eller ulovfestet. Reglene kan lede til at en avtale helt eller delvis opphører.

Når foreligger et avtalebrudd?

Et avtalebrudd kan foreligge dersom en av kontraktspartene ikke oppfyller avtalen etter sitt innhold. Dette formuleres gjerne som et brudd på prinsippet om ytelse mot ytelse. Avtalebrudd kan lede til at avtalen opphører.

Kan man kreve erstatning for avtalebrudd?

Avtalebrudd kan gi rett til erstatning. Avtalen kan selv angi når erstatning kan kreves. Ut over dette må det for å kreve erstatning foreligge et avtalebrudd, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom avtalebruddet og tapet. Om det foreligger et avtalebrudd beror på en tolkning av avtalen. Videre må det dokumenteres et økonomisk tap. Til slutt menes med årsakssammenheng at det økonomiske tapet har en ikke for fjernt og avledet sammenheng med avtalebruddet. En annen måte å uttrykke dette på er at tapet må være naturlig følge av avtalebruddet.