Kan jeg sies opp på grunn av høyt sykefravær?

Arbeidsmiljøloven inneholder et vern mot oppsigelse ved sykdom. Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-8 første ledd at arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av sykdom eller ulykke ikke av denne grunn kan sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Bestemmelsen gir arbeidstaker et særskilt vern som skal forhindre at arbeidstaker blir fratatt sin arbeidsplass i en allerede helsemessig belastende situasjon. Vernet gjelder i 12 måneder.

Dersom arbeidstaker mottar oppsigelse innenfor de 12 månedene man er vernet mot oppsigelse ved ulykke og sykdom, skal oppsigelsen anses å være begrunnet i sykefraværet dersom ikke arbeidsgiver fremlegger dokumentasjon som viser at det er overveiende sannsynlig at oppsigelsen ikke er begrunnet i sykdom eller ulykke. Bevisbyrden som pålegges arbeidsgiver er streng og det skal mye til for å bevise at bakgrunnen for oppsigelsen er begrunnet i andre årsaker. Arbeidsgiver må i så tilfelle vise at oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidsgivers, arbeidstakers, eller virksomhetens forhold etter lovens alminnelige regler om oppsigelse.

Arbeidstaker som ønsker å påberope seg oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven § 15-8 må gi varsel om grunnen til sykemeldingen til arbeidsgiver. Dette gjøres best ved å fremlegge legeattest. Arbeidsgiver kan også kreve at det samlede sykefraværet godtgjøres i en legeattest.

Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat for å vurdere din sak, dersom du mottar oppsigelse under sykemeldingsperioden. For det tilfelle arbeidsgiver har gitt deg en oppsigelse som er synes å være gitt på grunn av høyt sykefravær vil du ha krav på erstatning fra arbeidsgiver. Det kan kreves erstatning for lidt økonomisk tap, fremtidig inntektstap og erstatning for ikke-økonomisk tap, herunder oppreisning.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!