Kan jeg kreve erstatning for avtalebrudd?

Avtalebrudd kan gi rett til erstatning. Avtalen kan selv angi når erstatning kan kreves. Utover dette må det for å kreve erstatning som følge av brudd på en kontraktsforpliktelse i utgangspunktet foreligge et ansvarsgrunnlag (uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett), som har ledet til et økonomisk tap som står i årsakssammenheng med ansvarsgrunnlaget. Om det foreligger et avtalebrudd beror på en tolkning av avtalen. Det må konstateres et ansvarsgrunnlag hvor avtalen utgjør utgangspunktet for å fastslå om en part har opptrådt eksempelvis uaktsomt. Videre må det dokumenteres et økonomisk tap. Til slutt menes med årsakssammenheng at det økonomiske tapet ikke må ha en for fjern og avledet sammenheng med avtalebruddet. En annen måte å uttrykke dette på er at tapet må være en naturlig følge av avtalebruddet. Hvorvidt ditt tilfelle kvalifiserer til erstatning, må bero på en konkret vurdering av din sak.

Videre kan erstatning følge av såkalt kontrollansvar. Et eksempel på kontrollansvar er avhendingsloven § 4-5 som sier at erstatning kan foreligge uten skyld på selgerens side. Dette forutsetter da at selgeren ikke kan bevise at kontraktsbruddet oppstod som følge av en hindring utenfor selgerens kontroll og det ikke er rimelig å forvente at selgeren kunne ha regnet med hindringen ved avtaleinngåelsen eller at selgeren kunne ha overvunnet eller unngått følgene av hindringen. Kontrollansvaret forutsetter altså ikke skyld. Denne typen ansvar er regulert i en rekke lover (eksempelvis kjøpsloven, håndverkertjenesteloven, husleieloven og bustadoppføringslova). Utover der loven bestemmer kontrollansvar, kan det i enkelte tilfeller oppstilles kontrollansvar på ulovfestet grunnlag. Kontrollansvar kan og følge av avtalen.

Erstatning kan også tenkes om en avtale ikke kommer i stand. Hovedregelen er i et slikt tilfelle at partene må bære sine egne kostnader, men det kan tenkes unntak. Dette gjelder normalt for økonomisk tap som en part har hatt fordi han har stolt på at forhandlingene skulle ende i en avtale. Det skal imidlertid mye til for at slikt erstatningsansvar skal bli aktuelt. Grunnlaget for slik erstatning må være at det er utvist skyld i forhandlingene (uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett) og at dette har ført til et økonomisk tap som står i årsakssammenheng med utvist skyld.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!