Kan jeg få ny ferie hvis jeg blir syk i ferien?

Det fremkommer av lov om ferie § 9 første ledd at arbeidstakere som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferien. Arbeidstaker må dokumentere arbeidsuførheten med legeerklæring senest siste arbeidsdag før ferien.

Blir arbeidstaker derimot syk under ferieavviklingen, kan arbeidstaker kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret, i henhold til bestemmelsens annet ledd. Også dette må dokumenteres med legeerklæring, som fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Det spiller ingen rolle om du ligger syk på det ankomne feriestedet i Hellas eller Spania, eller om du befinner deg hjemme på egen sofa – bestemmelsen gjelder uansett. Du får en feriedag per virkedag du er syk, dette inkluderer også lørdager.

Arbeidstaker må være helt ute av stand til å arbeide, det kreves altså 100% arbeidsuførhet. Syke barn vil ikke gi rett til utsatt ferie.

Feriedagene kan overføres til neste år, dersom det vanskelig lar seg gjøre å ta ut ferie i inneværende år. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke nekte deg å ta ut ferien du har krav på, selv om du ikke fikk avviklet ferien slik som planlagt.

Reglene ble innført med lovendring i 2014, etter at EUs arbeidsdirektiv ble gjort til en del av EØS-avtalen. Bakgrunnen for bestemmelsene om sykdom i ferien begrunnes i at arbeidstakere har rett til å hvile ut, og ha en periode hvor man kan slappe av og nyte sin fritid. For å få til dette godtas det ikke at arbeidstaker er syk før eller under gjennomføringen av ferie.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!