Kan arbeidsgiver endre stillingen min?

Arbeidsgiver har rett til å foreta mindre endringer i den ansattes stilling, men kun endringer som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Innenfor styringsretten har arbeidsgiver rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Styringsretten er ulovfestet, og finnes ikke regulert i arbeidsmiljøloven. Styringsretten bygger på sedvane som innebærer at arbeidsgiver kan gi instrukser som er rimelige og nødvendige innenfor arbeidsforholdet. Arbeidskontrakten vil ha bestemmende virkning for hvor store endringer arbeidsgiver kan gjøre. Arbeidskontrakten og bedriftens praktisering av denne må tolkes for å avgjøre om endringene ligger innenfor eller utenfor styringsretten.

Det kan ikke foreta endringer som er vesentlige eller endringer som skifter stillingens grunnpreg. Gjøres det endringer av denne type må kravene til saklighet og fremgang måte som for ordinære oppsigelser oppfylles. Det må foretas en konkret vurdering av endringene for å avgjøre om dette utgjør endring av vesentlig betydning eller skifter stillingens grunnpreg.

Endringer som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett kan gjennomføres etter ensidig beslutning fra arbeidsgiver. Endringer som er vesentlige eller som endrer stillingens grunnpreg, må derimot oppfylle lovens krav til oppsigelse, og kan ikke besluttes av arbeidsgiver alene. En slik endring kalles endringsoppsigelse.

Det må inngås ny arbeidskontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for at endringene er gjeldende. Dersom du ikke er enig i endringen burde du kontakte en advokat eller annen rådgiver før du signerer en eventuell avtale. Det skal mye til for at arbeidsgiver har saklig grunn til å endre arbeidsoppgavene dine og av den grunn burde du ikke samtykke til endringene med mindre du selv ønsker det.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!