Hvordan inngås en avtale?

I utgangspunktet foreligger en rettslig bindende avtale når en part kommer med et tilbud som aksepteres av den annen part. Både muntlige og skriftlige avtaler er bindende.
Et tilbud foreligger dersom et utsagn er egnet til å være et tilbud; tilbudet kan stifte rett og plikt og er klart og endelig. Et tilbud kan være betinget av noe eller ha forutsetninger. Dersom betingelsene eller forutsetningene ikke inntrer, kan det lede til at bindende avtale ikke foreligger. En aksept må samsvare med tilbudet. Dersom en aksept viker fra tilbudet, foreligger i utgangspunktet ikke bindende avtale. Normalt må avviket fra tilbudet anses som et nytt tilbud, som i sin tur må aksepteres av den annen part. Videre kan tilbud være tidsbegrenset (akseptfrist), og en aksept etter utløpet av akseptfristen binder ikke den som ga tilbudet.

Et tilbud er bindende innenfor tilbudets innhold og akseptfrist. Et tilbud kan tilbakekalles slik at den annen part ikke lenger kan akseptere tilbudet. Et tilbakekall er gyldig dersom det kommer frem til den annen part senest samtidig med at tilbudet er kommet til den annen parts kunnskap. Etter at tilbudet er kommet til den annen parts kunnskap, er tilbudet bindende. Etter dette gjelder en begrenset rett til tilbakekall av tilbudet, såkalt utvidet tilbakekallsrett ved tilbakekall re integra («før noe har skjedd»). Utgangspunktet for slikt tilbakekall er at to vilkår må være oppfylt: det må foreligge særlige grunner for tilbakekall og den annen part må ikke ha innrettet seg etter tilbudet. Det skal en del til før slikt tilbakekall kan bli rettslig bindende.
Hvorvidt det foreligger rettslig bindende avtale beror på en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle, og kan undertiden by på utfordringer.

Utover dette er det viktig å være presis og uttømmende i en avtale. Det partene mener at avtalen skal regulere bør tydelig og i sin helhet fremgå av avtalen. Dersom avtalen, tilsiktet eller utilsiktet, er taus om et forhold, kan bakgrunnsretten fylle inn avtalen og gjelde mellom partene. Hva som er bakgrunnsrett, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Et eksempel er husleieavtaler, hvor krav til hvordan en avtale skal sies opp står i loven og vil fylle inn leieavtalen der den er taus. Videre kan avtale om salg av en bolig fylles ut av avhendingsloven hvis avtalen er taus om hva som skal regnes som mangler ved boligen.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!