Hva gjør jeg når boligen har mindre areal enn opplyst?

Dersom du har kjøpt en bolig med en såkalt arealsvikt kan du ha et krav mot selger. Det mest praktiske er krav på prisavslag. I utgangspunktet vil ethvert avvik fra kontrakt være et kontraktsbrudd, men her gjør avhendingslova (avhl.) et unntak når det gjelder arealsvikt.

En viktig handling når du oppdager avviket er å reklamere overfor selger, hvor du mener at arealet er mindre enn opplyst og at du vil kunne komme til å rette krav mot selgeren. Dette for å hindre at reklamasjonsfristen har utløpt når du skal gjøre krav gjeldende. Her er ikke skriftlighet et krav, men dette vil være lurt med tanke på senere bevisføring.

Dersom du har kjøpt en fast eiendom hvor selve tomten er mindre enn det som er opplyst av selger, er ikke dette nødvendigvis en mangel i avhendingslovas (avhl.) forstand. Avhl. § 3-3 sier nemlig at arealet må være «vesentlig mindre» enn opplyst for at arealsvikten skal kunne gjøres gjeldende som mangel.

Dersom det foreligger innendørs arealsvikt, er den sentrale dommen Arealsviktdommen, inntatt i Rt. 2003 s. 612. Dommen viser til forarbeidene som legger til grunn at avhl. § 3-3 også må legges til grunn for innendørs arealsvikt, sammenholdt med avhl. § 3-8. Høyesterett tar ikke standpunkt til generelt hvor stor en svikt må være, men konkret i saken legger Høyesterett til grunn at et avvik på 8,9 % er tilstrekkelig for å konstatere mangel, (Det var opplyst 112 kvm, men det reelle var 102 kvm). Videre ble det uttalt at «en liten leilighet tåler mindre enn en stor – også forholdsmessig sett».

Endelig er det også et vilkår for at det skal foreligge mangel at den uriktige opplysningen har «virket inn på avtalen», jf. avhl. § 3-8 (2). Dette vil som regel være oppfylt ettersom en arealsvikt i seg selv vil være motiverende for kjøper.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!