Hva gjør jeg hvis jeg ikke får lønnen min?

Det skal mye til for at arbeidsgiver har rett til å holde tilbake lønnen din. Lønn skal utbetales to ganger i måneden, dersom ikke det er avtalt noe annet. Arbeidsgiver kan kun foreta trekk i lønn og feriepenger når det er hjemlet i lov, gjelder egenandel til pensjonsordninger, er avtalt skriftlig, gjelder fagforeningskontingent eller erstatning for skade eller tap arbeidsgiver forsettlig eller grovt uaktsomt har påført virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 14-15. Trekk i lønn skal begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand.

Dersom du oppdager at arbeidsgiver ikke har utbetalt lønn burde du ta umiddelbar kontakt med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse. Det skal mye til for at arbeidsgiver har rett til å holde utbetaling av lønn tilbake, du burde derfor være tydelig på at du ønsker å forfølge kravet, uavhengig av hva arbeidsgivers forklaring er. Årsaken til at arbeidsgiver tilbakeholder lønn er ofte begrunnet i enten arbeidsgivers manglende vilje til å utbetale lønn eller arbeidsgivers manglende evne til å utbetale lønn.

Send arbeidsgiver et påkrav om utbetaling av lønnen, her gir du arbeidsgiver en bestemt betalingsfrist. Påkravet burde sendes rekommandert til arbeidsgiver, slik at du senere kan dokumentere at påkravet er mottatt av arbeidsgiver. Mottar du ikke betaling innen fristen vil behandling i Forliksrådet være neste steg. Før forliksklagen tas ut må du sende et prosessvarsel til arbeidsgiver. Det kan være lurt å kontakte en advokat for bistand til dette arbeidet. Når du får en dom for kravet ditt, kan lønnen tvangsinndrives ved å begjære utlegg hos arbeidsgiver.

Om arbeidsgivers tilbakeholdelse av lønn skyldes manglende betalingsevne, kan en enklere og raskere vei til lønnen være å begjære arbeidsgiver konkurs. Det første som da må gjøres er å sende et påkrav til arbeidsgiver. Mottar du fortsatt ikke lønn blir neste steg å ta ut en konkursbegjæring mot arbeidsgiver, arbeidsgiver må først varsles om dette. Arbeidstaker slipper å stille sikkerhet for konkursbegjæringen. Begjæres arbeidsgiver konkurs, vil du få dekket inntil 2 G av NAVs lønnsgarantiordning. Lønnskrav foreldes, så vær rask ute for å sikre kravet ditt.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!