Hva er en servitutt?

En servitutt er en begrenset bruksrett eller rådighetsrett over annen manns eiendom. En slik bruksrett må ha fast eiendom til gjenstand. Dette kan typiske være en veirett, hogstrett, eller en bruksrett til en hytte. En servitutt kan enten være en personlig servitutt, at den gir en rettighet til en bestemt person, eller en realservitutt. En realservitutt tilligger en eiendom, slik at det er den som til enhver tid eier denne eiendommen som har rettigheten. Dette er vanlig for veirettene, hvor typisk eier av eiendom B har rett til å kjøre over eiendom A.

Servituttloven gjelder for servitutter. Loven har en rekke regler som bestemmer hvordan en bruksrett eller rådighetsrett blant annet kan utnyttes, endres eller opphøre.
En servitutt bør gjøres skriftlig. En servitutt kan også tinglyses på eiendom. Vi anbefaler at servitutter alltid tinglyses. Dersom servitutten ikke tinglyses, løper den som har rettigheter etter servitutten en risiko for at godtroende kjøper av eiendommen som servitutten hviler på, utvisker (ekstingverer) rettighetene etter servitutten.

I utgangspunktet er det rettighetshaveren, den som for eksempel har rett til å kjøre over din eiendom, som kan slette rettigheten. Dette gjøres ved at rettighetshaveren sender en skriftlig, undertegnet erklæring til Kartverket om at den aktuelle rettigheten skal slettes. Tinglysingsloven har i tillegg regler om når en servitutt ellers anses å måtte være falt bort, se tinglysingsloven §§ 28-32.

Dersom servitutten må anses å være falt bort eller «åpenbart opphørt» skal tinglysingsmyndighetene i utgangspunktet slette denne av eget initiativ jf. tinglysingsloven § 32. Et aktuelt tilfelle kan være der en bestemt person har en bo- eller bruksrett til en eiendom, men at personen så har falt bort. Tinglysingsmyndighetene har ikke noe system for å gjennomgå og kontrollere om servitutter fortsatt er gjeldene. Tinglysingsmyndighetene må således gjøres oppmerksom på at servitutten ikke lenger er gjeldende og har da plikt til å slette servitutten. I overnevnte tilfelle bør man sende en henvendelse til tinglysingsmyndigheten hvor man ber om at servitutten slettes da vedkommende er død, samt vedlegger dødsattest.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!