Hva er bygningsmyndighetenes rolle?

Bygningsmyndighetene skal se til at din søknad er i tråd med bygningslovgivningen. Å utnytte sin eiendom i samsvar med gjeldende regler, er noe en tiltakshaver har rett til i kraft av sin eiendomsrett. I byggesaker er det derfor ikke snakk om å gi tiltakshaveren en rettighet, men å konstatere at bygningslovgivningen ikke er til hinder for tiltaket. Det er tiltakshaveren, eller den som bistår tiltakshaver, som har ansvaret for at tiltaket oppfyller bygningslovgivningen. Bygningslovgivningen består eksempelvis av plan- og bygningsloven, veiloven, reguleringsplaner, arealplaner og byggteknisk forskrift. Når kommunen behandler søknaden, plikter derfor bygningsmyndighetene å legge til grunn de opplysninger som tiltakshaver gir. Dersom tiltakshaver gir feilaktige opplysninger til kommunen om tiltakets faktiske forhold og bygningsmyndighetene ikke har grunn til å betvile opplysningene, vil de etter all sannsynlighet gi tillatelse til tiltaket. Imidlertid vil tiltakshaver løpe en betydelig risiko i dette tilfellet: Tillatelsen som et enkeltvedtak kan angripes ved klage eller omgjøring. Enkelte feil ved vedtak leder til at vedtaket må anses som en nullitet. Følgelig kan man se bort fra vedtaket, men det bør klareres via bygningsmyndighetene.

Bygningsmyndighetene skal innen lovbestemte frister avgjøre om tiltaket skal tillates. Dersom bygningsmyndighetene ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. I enkelte tilfeller har bygningsmyndighetene rett til å forlenge tidsfrister. Bygningsmyndighetene har lovfestede muligheter til å avvise, avslå eller foreslå endring av et omsøkt tiltak.
Bygningsmyndighetene er underlagt forvaltningsloven. Dette har en rekke virkninger, og vi fremhever følgende: Den eller de som behandler saken må ikke være inhabile. Bygningsmyndigheten har veiledningsplikt. Det skal påses at saken er så godt opplyst som mulig før et vedtak (tillatelse) fattes. Tillatelse skal begrunnes. Tillatelser, som enkeltvedtak, kan påklages av part med rettslig klageinteresse og klagefristen er 3 uker fra parten mottok vedtaket. Overordnet klageorgan er fylkesmannen. Tillatelser, avslag og andre enkeltvedtak kan omgjøres. Er enkeltvedtaket beheftet med feil, kan vedtaket bli kjent ugyldig.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!