Hva er depositum og hvordan får jeg mitt depositum tilbake?

Ved leie av bolig har husleieloven strenge regler om depositum, se husleieloven § 3-5. Depositum er en pengesikkerhet for utleier og leietaker dersom det oppstår noe under leieforholdet. Utleier skal betale for depositumskonto, og depositumet kan maksimalt tilsvare summen av seks måneders avtalt husleie. Er avtalt husleie kr. 8 000,- per måned, kan depositumet være maksimalt kr. 48 000,-.

Depositum må avtales. Er det ikke avtalt depositum mellom utleier og leietaker, kan ikke depositum kreves. Unntaket er om partene senere blir enige om dette.Er din depositumsordning ikke i tråd med loven, kan du kreve depositumet tilbakebetalt i den grad depsositumet strider med loven. Har du i eksemplet ovenfor betalt kr. 58 000,-, kan du kreve kr. 10 000,- tilbakebetalt.

Et depositum skal settes inn på en depositumskonto i en bank i leietakerens navn. Utleieren skal betale for å opprette depositumskontoen. Utleieren kan også bestemme hvilken bank kontoen skal være i – så fremt det ikke er til «vesentlig ulempe» for leietakeren. Leietakeren kan nekte å opprette konto i utlandet.

Underveis i leieforholdet kan ingen av partene disponere over beløpet. Dette skal være umulig pga. reglene banker har for depositumskontoer. Leietaker kan imidlertid kreve utbetalt renter.
Husleieloven har ved leie av bolig klare og ufravikelige regler om utbetaling av depositum. Leietaker kan kreve utbetaling av depositumet. Da skal banken varsle utleieren skriftlig om kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til leieren. Dette kan imidlertid unntas, dersom utleieren innen 5 uker etter at varselet ble sendt, fremmer krav om og dokumenterer at leietakeren er skyldig leie eller dokumenterer å ha reist søksmål mot leietakeren. Når fristen utløper skal banken utbetale depositumet til leietaker.

Foreligger et skriftlig samtykke, en rettskraftig dom eller avgjørelse fra husleietvistutvalget om utbetaling av depositumet, skal banken utbetale depositumet i samsvar med nevnte grunnlag etter krav fra leietaker eller utleier.

Dersom leietaker er skyldig utleier leie, kan utleier kan kreve depositum utbetalt av banken helt eller delvis til seg etter skriftlig avtale med leietaker, ved dokumentert skyldig leie eller dersom leietaker ikke dokumenterer å ha reist søksmål innen 5 uker etter at varsel om utbetaling er sendt leietaker.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!