Når foreligger forsinkelse?

Ved kjøp av fast eiendom, oppstår en forsinkelse hvis selgeren ikke overlater den juridiske råderetten eller den fysiske råderetten av eiendommen. Med juridisk råderett menes normalt skjøtet som skal tinglyse at kjøper er ny eier av eiendommen. Med fysisk råderett menes normalt at kjøper ikke får tilgang til boligen. Årsaken til at kjøper ikke får tilgang kan være så mangt, eksempelvis at nøkler ikke overleveres. Forsinkelse kan altså oppstå hvis oppfyllelse av avtalen ikke i skjer i det hele tatt eller hvis avtalen er oppfylt, men for seint. Ved forsinkelse kan kjøper heve avtalen og/eller kreve erstatning for økonomisk tap.

Om det har oppstått en forsinkelse, beror på en konkret vurdering av din sak. Sentralt i vurderingen er hva partene har avtalt.

Kjøperen kan ved forsinkelse kreve at avtalen skal oppfylles som avtalt. Dette vil normalt være den anbefalte innfallsvinkelen. Videre kan kjøper holde tilbake sin ytelse ved forsinkelse, dvs. kjøpesummen. Hvor mye som kan holdes tilbake må vurderes i lys av hvor alvorlig forsinkelsen er. Kjøper har ikke en generell rett til å holde tilbake «så mye kjøper vil»; dette må vurderes konkret. Holder kjøper tilbake for mye penger, så kan kjøper bli erstatningsansvarlig for økonomisk tap som selger er blitt påført som følge av den urettmessige tilbakeholdsretten.
Selgeren har plikt til å opplyse om forhold som gjør at forsinkelse kan oppstå. Forsømmer selger denne plikten, kan kjøper få rett på erstatning for økonomisk tap. Dette kan være tap som har oppstått som følge av at selger forsømte plikten og tap som kunne vært unngått dersom selger ikke forsømte plikten.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!