Coronaviruset – hvilke rettigheter har du som arbeidstaker

Den siste tiden har myndighetene vært tvunget til å innføre en rekke inngripende tiltak i forsøket på å stoppe spredningen av coronaviruset. Dette har skapt store utfordringer for flere norske virksomheter, og ført til at stadig flere arbeidsrettslige problemstillinger aktualiseres. I denne artikkelen kan du lese om de største og viktigste reglene du som arbeidstaker må forholde deg til.

 Omsorgspenger / «sykt-barn-dager»

Utbruddet av coronaviruset har ført til stenging av skoler og barnehager over hele landet. Stengingen innebærer at en stor andel foreldre må være hjemme med barn, og ikke har anledning til å fysisk møte opp på arbeidsplassen.

For at foreldre skal slippe å bekymre seg over hvordan hverdagen skal gå opp på hjemmebane har Kongen i statsråd besluttet at foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-penger», i året 2020. De nye reglene fikk virkning allerede fra fredag 13. mars 2020.

Antallet dager dobles både for foreldre med ordinær kvote på ti dager, og for foreldre som har en utvidet kvote. Doblingen er ikke begrenset til fravær som følger av Covid-19, men gjelder for alle typer av fravær.

Ordningen kan fordeles mellom to foreldre, men denne løsningen er i hovedsak tiltenkt for tilrettelegging til foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner.

Arbeidsgiverperioden er også endret for utbetalingen av omsorgspenger. Ifølge de nye reglene er arbeidsgiver kun pliktig til å betale for de første 3 dagene med omsorgspenger.

Coronarelatert sykefravær og egenmelding

Alle arbeidstakere som må være borte fra arbeid grunnet påvist Covid-19, eller mistanke om at de har viruset, har rett til å få utbetalt sykepenger. I dag betaler arbeidsgiver lønn de første 16 dagene med sykefravær. F.o.m. den 16 mars 2020 endres reglene for corona-relatert sykefravær, slik at arbeidsgiver nå kun betaler sykepenger de første 3 dagene. Det gjøres ingen endring for tiden man kan motta sykepenger.

Også arbeidstakere som blir satt i karantene i Norge kan ha rett på sykepenger. Dette krever at øvrige vilkår for dette ellers er oppfylt. For det tilfelle du er arbeidsfør, men antas å være smittet eller smittebærer av viruset, og ikke kan arbeide av hensyn til å motvirke spredning har du rett på sykepenger. Dette fordi arbeidstaker i slikt tilfelle vil anses for å være arbeidsufør.

Men for det tilfelle det finnes en mulighet for at arbeidstakeren likevel kan arbeide på en måte hvor smittefaren unngås vil ikke arbeidstaker ha krav på sykepenger. Dette gjelder der hvor arbeidsgiver har mulighet til å unngå smittefare ved tiltak på arbeidsplassen og tilrettelegging av arbeidsoppgaver, for eksempel ved hjemmekontor. Her tas det altså utgangspunkt i en arbeidstaker som er smittet, eller er mulig smittebærer, men som ikke har nedsatt funksjonsevne og således er arbeidsfør.

Arbeidstakere med smittefrykt

For det tilfelle arbeidstaker på eget initiativ velger å bli hjemme av frykt for å bli smittet av corona, vil dette anses som ulegitimert fravær og utgjøre et brudd på arbeidsplikten. Arbeidsgivere oppfordres til å tilrettelegge for hver enkelt arbeidstaker, men det foreligger ingen rett til sykepenger for arbeidstakere som selv velger å holde seg borte fra arbeidet for ikke å bli utsatt for smitte.

Avvikling av ferie

Arbeidsgiver har styringsrett på fastsettelse av ferie. I utgangspunktet skal dette avklares to måneder før feriens start. Arbeidsgiver kan imidlertid pålegge ferie med kortere varsel der hvor særlige grunner gjør det nødvendig.

Arbeidsgiver har også anledning til å endre/avlyse arbeidstakerens planlagte ferie. I så tilfelle må det foreligge uforutsette hendinger som medfører driftsproblemer for arbeidsgiver. Covid-19-viruset kan antakeligvis føre til en slik utfordring at endring eller avlysning av ferie blir nødvendig. I så fall vil arbeidstaker ha rett til å få sine dokumenterbare merkostnader for ferieutsettingen dekket av arbeidsgiver. Arbeidstaker derimot har ikke selv anledning til å kreve at ferien endres eller avlyses. Merk at ferieloven gjelder også for permitterte arbeidstakere.

Permitteringer og dagpenger

Det er innenfor dette områder myndighetene har foretatt de største endringene i lovgivningen som berører arbeidstakere. Vi har derfor laget en egen omfattende artikkel om endringene som ble vedtatt av Kongen i statsråd den 20. mars 2020. Se vår egen artikkel om dette her.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om arbeidsrett. Benytt kontaktskjemaet under eller ring tlf 21 09 59 95.

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Telefon (obligatorisk)

    Emne

    Melding