AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Arveoppgjør – Privat eller offentlig skifte?

I et arveoppgjør må arvingene først ta stilling til om boet skal skiftes, for så å ta stilling til om det skal skiftes privat eller offentlig. Et dødsboskifte er den praktiske, økonomiske og juridiske fordeling av den avdødes formue, etter at gjeld og andre forpliktelser er gjort opp.

Av M.C.P

Offentlig skifte

Det er retten som utfører arbeidet med et offentlig skifte. Offentlig skifte kan kreves av en arving inntil privat skifte er avsluttet. Retten til å kreve offentlig skifte bortfaller som hovedregel tre år etter arvelaters død. Ulempen ved offentlig skifte er at det kan være relativt kostbart. Den som krever offentlig skifte må som hovedregel stille sikkerhet for skifteomkostningene, før offentlig skifte blir åpnet. Det er den enkelte tingrett som fastsetter sikkerhetens størrelse.

Privat skifte

Et privat skifte innebærer at arvingene selv utfører arbeidet med skifte. For å kunne skifte privat, må som hovedregel, minst en av arvingene påta seg ansvaret for avdødes gjeld. Dersom flere arvinger påtar seg gjeldsansvaret, hefter de fullt og solidarisk ovenfor kreditorene. Når man overtar ubegrenset ansvar for avdødes gjeld, omfatter det også ukjente gjeldsposter av enhver art. Før man velger å skifte privat er det viktig å være sikker på at boets formue er større en boets gjeld.

Fristen for å melde fra til retten om privat skifte er 60 dager etter dødsfallet.

Dødsbo med lite eller ingen verdi

I enkelte dødsbo er det ingen eller lite midler til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket. Dersom dette er tilfelle overlater retten midlene til den som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått avdøde nær jf. skifteloven. § 80. Den som får skifteattest etter § 80, blir kun ansvarlig for boets og avdødes forpliktelser innenfor de mottatte midler.

Privat kontra offentlig skifte

Det første arvingene må ta stilling til er om boet skal skiftes, eller om lengstlevende for eksempel skal sitte i uskifte. Etter at arvingene har avklart at boet skal skiftes, må de bestemme hvilken skifteform som passer best. Ved vurdering av om man skal ta over skifte privat eller offentlig, er det viktig å få en oversikt over boets eiendeler og gjeld. Er det mer gjeld enn formue bør det som nevnt skiftes offentlig.

For å være sikker på at det ikke finnes andre ukjente gjeldsposter, anbefaler vi at det utstedes proklama. Proklama betyr en offentlig oppfordring til en avdød sine kreditorer, om å melde sine krav innen en seks ukers frist. Oversittes fristen, er virkningene at kravet bortfaller. Dette gjelder imidlertid ikke eventuelle pante- og skattekrav. Kostnadene for å utstede proklama koster per juli 2016 NOK 4100,-. Proklama utstedes av tingretten før det er avgjort om boet skal behandles av retten eller skiftes privat jf. skifteloven § 70 annet ledd.

Et privat skifte krever samarbeid og enighet mellom arvingene. Dersom det foreligger høyt konfliktnivå mellom arvingene, bør det skiftes offentlig.

Ulempen med offentlig skifte er at det er kostbart og kan ofte ta lang tid. Et annet alternativ er at arvingene overtar skiftet privat, men engasjerer en advokat som kan bistå i skifteoppgjøret. Dette kan være et rimeligere alternativ til offentlig skifte.

Ta kontakt med oss for spørsmål i forbindelse med privat eller offentlig skifte, eller for andre arverettslige spørsmål.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig