Arbeidsleie

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere har krav om fast ansettelse, dvs. at ansettelsen er løpende og uten tidsbegrensning. Unntaksvis er det adgang til ansettes på midlertidig basis, f.eks. når det gjelder arbeid av midlertidig karakter eller som vikar for en annen ansatt.

Som et alternativ til midlertidig ansettelse kan en virksomhet dekke et tidsbegrenset behov for arbeidskraft ved innleie, typisk fra et bemanningsbyrå.

Det er da på forhånd inngått arbeidsavtale mellom bemanningsbyrået og en ansatt. Virksomheten kontakter bemanningsbyrået basert på sine behov og det inngås avtale mellom virksomheten og bemanningsbyrået om leie av en eller flere ansatte fra bemanningsbyrået.

Den innleide er ansatt i bemanningsbyrået og lønnes derfra, men utfører sitt arbeid hos innleievirksomheten og er undergitt innleievirksomhetens ledelse av arbeidet.

Når er det tillatt med innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå?

Reglene for når innleie er tillatt, viser til reglene om midlertidig ansettelse. Innleie er tillatt i samme utstrekning som midlertidig ansettelse er tillatt etter aml. § 14-9, annet ledd, bokstav a) – e). Det er noen unntak fra dette som jeg ikke går inn på.

Man kunne tenke seg at en virksomhet gjennom innleie av arbeidskraft ville forsøke å redusere sine lønnskostnader og øvrige forpliktelser som man ville hatt overfor arbeidstakere som var direkte ansatt.

Arbeidsmiljøloven løser dette ved å pålegge bemanningsforetaket å sørge for at den ansattes som leies ut, har minst tilsvarende betingelser som hvis arbeidstakeren hadde vært ansatt direkte hos innleievirksomheten til å gjøre samme arbeid. Det gjelder bl.a. arbeidstid, pauser, lønn og utgiftsdekning.

For å sikre den innleides rettigheter på dette punk, pålegger arbeidsmiljøloven innleievirksomheten å gi bemanningsforetaket alle opplysninger som er nødvendig.

Hvis dette ikke skjer eller den innleide av andre grunner f.eks. får lavere lønn enn loven gir adgang til, kan den innleide kreve differansen dekket av bemanningsbyrået.

Riset bak speilet for innleievirksomheten er at den er solidarisk ansvarlig for krav på lønn, feriepenger og annen godtgjørelse etter likebehandlingsregelen. For at dette ansvaret skal aktiveres, må den innleide fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre måneder etter forfallsdato for kravet.

Hvis innleieforholdet fra bemanningsbyrå har en viss varighet, vil den innleide arbeidstaker ha krav på fast ansettelse i innleievirksomheten.

Det gjelder hvis arbeidstakeren har vært sammenhengende innleid i mer enn fire år når arbeidet har vært av midlertidig karakter, eller i mer enn tre år som vikar. Det samme gjelder sammenhengende innleie i mer enn tre år etter hvor det dels har vært for å utføre arbeid av midlertidig karakter og dels som vikar.

Hvis vilkårene i arbeidsmiljøloven for innleie fra bemanningsforetak ikke er oppfylt, det viser seg f.eks. at det ikke grunnlag for midlertidighet, kan den innleide kreve fast ansettelse hos innleievirksomheten.

Kontakt oss dersom du har spørsmål i forbindelse med ditt arbeidsforhold. Benytt kontaktskjemaet under eller ring tlf 21 09 59 95.

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Telefon (obligatorisk)

    Emne

    Melding