• Økonomisk kriminalitet - Advokatfirma oslo

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er et begrep som ofte brukes om de straffbare handlinger som er tilknyttet økonomisk virksomhet. Dette er en form for kriminalitet som kan være vanskelig å oppdage, da virksomheten i seg selv som regel er tilsynelatende lovlig. Hertil kommer at den som utfører den kriminelle handlingen, ikke alltid vil ha for øye at han eller hun utfører en handling som faktisk faller innenfor strafferettens område.

Skattesvik er et godt eksempel i denne forbindelse. Når en person unngår å oppgi opplysninger, eller fremstiller opplysninger på uriktig vis, til skattemyndighetene kan handlingen i seg selv synes å være innenfor lovens rammer. Straffeloven § 378 tilsier imidlertid at en person som forstår eller bør forstå at dette kan føre til skattemessige fordeler, kan straffes med bot eller fengsel inntil to år. Ved grovt skattesvik, kan en risikere opptil seks års fengsel. Dette kan være tilfelle der hvor beløpet er særlig stort, eller handlingen var nøye planlagt og begått av flere i fellesskap.

Brudd på regnskapslovgivningen kan være et ytterligere eksempel på handlinger som faller innenfor det som kalles økonomisk kriminalitet. Slik kan blant annet en lederperson i et aksjeselskap bli holdt strafferettslig ansvarlig dersom selskapet ikke har oppgitt riktige opplysninger i årsregnskapet. Grov regnskapsovertredelse kan straffes med inntil seks år i fengsel. Da må lovbruddet ha blitt utført med forsett, og det må foreligge noen særlige omstendigheter slik som at lovbruddet ble begått over lang tid eller det har medført en betydelig økonomisk fordel. Dersom lovbruddet var uaktsomt, kan vedkommende likevel straffes, men da kun opptil et år i fengsel.

Som følge av at lovverket inneholder omfattende reguleringer av næringsvirksomhet, er det en rekke andre handlinger som vil kunne anses som økonomisk kriminalitet. Selv om det kan bli ilagt straff ved uaktsom overtredelse av slike bestemmelser, vil som regel ikke en mindre alvorlig overtredelse resultere i en påtale fra økokrim. Det kan imidlertid være ubehagelig å vite at man har begått en handling som kan risikere straffansvar for. Å søke juridisk bistand dersom du eller selskapet ditt har spørsmål om gjeldende lovverk for virksomheten din, vil derfor kunne spare deg eller selskapet ditt for unødig ressursbruk. AVCOs advokater kan bistå i denne forbindelse. Dersom du har andre spørsmål tilknyttet tema, kan du også gjerne ta kontakt med oss. Flere av våre advokater har lang erfaring med strafferett og kan bistå deg dersom du har behov for advokatbistand.

Økokrims nettsider om økonomisk kriminalitet
www.okokrim.no

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig